căutare
min. 3 caractere

DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de mai jos

 

 

 1. Numărul şi  denumirea posturilor, structura în care se află:

 

 • 1 post de psiholog practicant, nivel studii – superioare, din cadrul  Centrului de reabilitare pentru copii cu tulburari din spectrul autist/deficienţe senzoriale Sfântu Gheorghe,
 • 1 post de psihopedagog, nivel studii – superioare, din cadrul  Centrului de reabilitare pentru copii cu tulburari din spectrul autist/deficienţe senzoriale Sfântu Gheorghe,
 • 1 post de psiholog practicant, nivel studii – superioare, din cadrul  Centrului de reabilitare Baraolt,
 • 1 post de educator, nivel studii – medii/postliceale, din cadrul  Centrului rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi Baraolt,
 • 1 post de medic specialist, nivel studii – superioare, din cadrul Biroului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap.

 

  2. Dosar de concurs va conține următoarele documente:

a)  cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;

b)  copia actului de identitate;

c)   copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;

d)  carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)   cazierul judiciar

f)   adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

g)  curriculum vitae.

 

3. Condiţiile generale de participre la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant sunt cele prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

4. Condiţiile specifice  de participare la concurs:

 

-pentru psiholog practicant, nivel studii - superioare:

 • studii universitare/superioare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie;
 • vechime în muncă în specialitatea studiilor necesară – minim 6 luni;
 • înscris în Colegiul Psihologilor din România;

 

-pentru psihopedagog, nivel studii - superioare:

 • studii universitare/superioare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea psihopedagogie specială;

 

-pentru educator, nivel studii - medii/postliceale

 • studii liceale şi/sau postliceale absolvite cu diplomă;

 

 

 

 

- pentru medic specialist, nivel studii - superioare:

 • medic specialist confirmat în cel puţin una din specialităţile: medicină internă, medicină de familie, recuperare, etc.;

 

Condiţie specială de angajarea: la prezentarea la post, în vederea angajării, pe posturile de educator, psiholog, psihopedagog - candidaţii declaraţi admişi pe listele finale ale concursului,  vor prezenta în mod obligatoriu o adeverinţă de examinare psihiatrică, conform art. 151 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, din care să reisă că este apt pentru a intra în contact cu copilul în vederea exercitării profesiei.

 

4.  Concursul va avea loc pe data de  12.09.2017, ora 900proba scrisă şi pe data de 15.09.2017, ora 900 - proba interviu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna(Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr.8/A).

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 22.08.2017 – 04.09.2017, între orele 800 – 1600. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

 

      5. CALENDARUL  de desfăşurare a concursului:  

 

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1

Înscrierea candidaţilor

22.08.2017 - 04.09.2017

2

Selectarea dosarelor de concurs

05.09.2017 - 06.09.2017

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

07.09.2017

4

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

08.09.2017

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs;  listelor nominale ale candidaţilor admişi

11.09.2017

6

Prima probă a concursului- proba scrisă şi afişarea rezultatelor la proba scrisă

12.09.2017

7

Contestarea rezultatelor probei scrise

13.09.2017

8

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

14.09.2017

9

A doua probă a concursului – interviul şi afişarea rezultatelor la interviu

15.09.2017

10

Contestarea rezultatelor la interviu

18.09.2017

11

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului

19.09.2017

 

6. Bibliografia pentru concurs este cea prevăzută în Anexă.  

VASS Mária, Director General
BALÁZS Erika, Director General Adjunct
UDREA Ion, Şef birou resurse umane

Bibliografie cuprinzând lista actelor normative pentru concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante corespunzător funcţiilor contractuale de jos

1.     Psiholog practicant, Psihopedagog – Centrele de reabilitare: Sfântu Gheorghe(autişti), Baraolt

 • Capitolul I, II, III şi VI din Legea nr. 272/ 2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 (r1) privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Emil Verza: Psihopedagogie specială, cap. V “Principalele categorii de persoane cu dizabilităţi”, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, ediţia 1994;

·       Ordin nr. 25 din 9 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi.

2.     Educator, nivel studii PL/M –  Centrul rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi Baraolt

·       Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 (r1) privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare   şi

funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu modificările şi  completările ulterioare; 

·       Capitolul I, II, III  şi VI din Legea nr. 272/2004 (1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi  completările ulterioare;

·       Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru  protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi.

3.     Medic specialist – Biroul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap

 • Legea nr. 448/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordin nr. 2298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap;
 • Ordin nr. 2299/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Ordin  nr. 538/2014 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap

VASS Mária, Director General