căutare
min. 3 caractere

DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de mai jos

1.           Denumirea posturilor şi structura în care se află:

 • 1 post de inspector, clasa I, grad profesional superior, nivel studii - superioare, din cadrul Serviciului economic, finanţe, contabilitate.

2.           Condiţii de participare la concurs:

a.       Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

b.       Condiţiile specifice  de participare la concurs:

Ø  pentru inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului economic, finanţe, contabilitate:

-       studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice;

-       vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;

3.           Dosarul de concurs va conține următoarele documente (conform  prevederilor art. 49 din H.G. nr. 611/2008):

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

4.           Concursul va avea loc pe data de  31.08.2017, ora 9,00proba scrisă şi pe data de 06.09.2017, ora 9,00 – interviul, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 01.08.2017 – 21.08.2017, între orele 8,00 - 16,00. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

5.           Bibliografia pentru concurs este cea prevăzută în Anexă.

VASS Mária, Director General
BALÁZS Erika, Director General Adjunct
UDREA Ion, Şef birou resurse umane

Bibliografie cuprinzând lista actelor normative, pentru concursul de recrutare, organizat în vederea ocupării funcţiei publice vacante de mai jos

1.   Inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul economic, finanţe, contabilitate

 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 • Hotărârea Guvernului nr.1434/2004 (r1) privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Cap. II “Drepturile persoanelor cu handicap “ şi Cap. III “Servicii şi prestaţii sociale” din Legea nr.448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Legea nr.82/1991, a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr.923/2014 privind aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1792/2002 (actualizata) pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.

VASS Mária, Director General

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking