căutare
min. 3 caractere

DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar vacante de mai jos

  1. Numărul şi  denumirea posturilor, structura în care se află:
  • 1 post de medic primar/medic - preşedintele Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în cadrul  Compartimentului secretariatul CPC şi al comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

  2. Dosar de concurs va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
  2. copia actului de identitate;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  7. curriculum vitae.

3. Condiţiile generale de participre la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant sunt cele prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

   Condiţiile specifice  de participare la concurs:

  • medic de specialitate expertiză medicală a capacităţii de muncă, medicină internă, medicină de familie sau un medic de medicină generală, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical;

4.  Concursul va avea loc pe data de  16.04.2018, ora 900proba scrisă şi pe data de 19.04.2018, ora 900 - proba interviu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna(Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr.8/A).

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 29.03.2018 – 04.04.2018, între orele 800 – 1600. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

  5. CALENDARUL  de desfăşurare a concursului:  

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1

Înscrierea candidaţilor

29.03.2018 – 04.04.2018

2

Selectarea dosarelor de concurs

05.04.2018 – 10.04.2018

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

11.04.2018

4

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

12.04.2018

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs;  listelor nominale ale candidaţilor admişi

13.04.2018

6

Prima probă a concursului- proba scrisă şi afişarea rezultatelor la proba scrisă

16.04.2018

7

Contestarea rezultatelor probei scrise

17.04.2018

8

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

18.04.2018

9

A doua probă a concursului – interviul şi afişarea rezultatelor la interviu

19.04.2018

10

Contestarea rezultatelor la interviu

20.04.2018

11

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului

21.04.2018

6. Bibliografia pentru concurs este cea prevăzută în Anexă

VASS Mária, Director General
BALÁZS Erika, Director General Adjunct
UDREA Ion, Şef birou resurse umane

Bibliografie concurs

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking