căutare
min. 3 caractere

DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale temporar vacante de mai jos

1. Numărul şi  denumirea posturilor, structura în care se află:

 • 1 post de psiholog practicant, nivelul studii – superioare, la Compartimentul adopţii, post adopţii;
 • 1 post de educator, nivel studii – medii/postliceale, la Casa de tip familial Cernat,
 • 1 post de psihopedagog, nivel studii – superioare, la Compartimentul de evaluare complexă copii.

  2. Dosar de concurs va conține următoarele documente:

a)   cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;

b)   copia actului de identitate;

c)   copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;

d)  carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)   cazierul judiciar

f)    adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

g)   curriculum vitae.

3. Condiţiile generale de participre la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant sunt cele prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Condiţiile specifice  de participare la concurs:

- pentru psiholog practicant, nivel studii - superioare:

 • studii universitare/superioare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie;
 • vechime în muncă în specialitatea studiilor necesară – minim 6 luni;
 • înscris în Colegiul Psihologilor din România;

- pentru educator, nivel studii – medii/postliceale:

 • studii liceale şi/sau postliceale absolvite cu diplomă;

-pentru psihopedagog, nivel studii - superioare:

 • studii universitare/superioare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea psihopedagogie specială;

Condiţie specială de angajarea: la prezentarea la post, în vederea angajării, pe posturile de psiholog, educator, psihopedagog - candidaţii declaraţi admişi pe listele finale ale concursului,  vor prezenta în mod obligatoriu o adeverinţă de examinare psihiatrică, conform art. 151 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, din care să reisă că este apt pentru a intra în contact cu copilul în vederea exercitării profesiei.

4.  Concursul va avea loc pe data de  25.07.2017, ora 9,00 – proba scrisă şi pe data de 28.07.2017, ora 09,00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna( Sf.Gheorghe, str. Presei nr. 8/A).

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 11.07.2017 – 17.07.2017, între orele 8,00 - 16,00. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

      5. CALENDARUL  de desfăşurare a concursului:

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1

Înscrierea candidaţilor

11.07.2017 - 17.07.2017

2

Selectarea dosarelor de concurs

18.07.2017 - 19.07.2017

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

20.07.2017

4

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

21.07.2017

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs;  listelor nominale ale candidaţilor admişi

24.07.2017

6

Prima probă a concursului- proba scrisă şi afişarea rezultatelor la proba scrisă

25.07.2017

7

Contestarea rezultatelor probei scrise

26.07.2017

8

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

27.07.2017

9

A doua probă a concursului – interviul şi afişarea rezultatelor la interviu

28.07.2017

10

Contestarea rezultatelor la interviu

31.07.2017

11

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului

01.08.2017

6. Bibliografia pentru concurs este cea prevăzută în Anexă.  

VASS Mária, Director General
 BALÁZS Erika, Director General Adjunct
UDREA Ion, Şef birou resurse umane

Bibliografie cuprinzând lista actelor normative, regulamente pentru concursul organizat în vederea ocupării posturilor contractuale temporar vacante de mai jos

 1. Psiholog practicant –Compartimentul adopţii, post adoptii
 • Capitolul I, II, III şi VI din Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Emil Verza: Psihologia vârstelor: cap. IV – cap.XI, Bucureşti, ediţia 2000;
 • Legea nr. 273/ 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 579/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei – Anexa privind Normele metodologice.
 1. Educator,  nivel studii M/PL  –  Casa de tip familial Cernat
 • Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 (r1) privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu modificările şi  completările ulterioare; 
 • Capitolul I, II, III şi VI din Legea nr. 272/2004 (1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi  completările ulterioare;
 • Ordin nr. 21/2004 al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial
 1. Psihopedagog – Compartimentul de evaluare complexă copii
 • Capitolul I, II, III şi VI din Legea nr. 272/ 2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 (r1) privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Emil Verza: Psihopedagogie specială - cap. V,  Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, ediţia 1994.

VASS Mária, Director General 

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking