căutare
min. 3 caractere

DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de mai jos

 1. Numărul şi  denumirea posturilor, structura în care se află:

 

 • 1 post de referent, treapta profesională IA, nivel studii – medii, la Centrul de plasament „Borosnyay Kamilla” Târgu Secuiesc,
 • 1 post de educator, nivel studii – medii/postliceale, la Centrul de zi pentru copilul neglijat Târgu Secuiesc,
 • 1 post de educator, nivel studii – medii/postliceale, la Casa de tip familial Szentkereszty Stephanie Târgu Secuiesc.

 

  2. Dosar de concurs va conține următoarele documente:

a)  cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;

b)  copia actului de identitate;

c)   copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;

d)  carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)   cazierul judiciar

f)   adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

g)  curriculum vitae.

 

3. Condiţiile generale de participre la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant sunt cele prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

4. Condiţiile specifice  de participare la concurs:

 

-pentru referent, treapta profesională IA,  nivel studii - medii:

 • studii liceale absolvite cu diplomă;
 • vechime în muncă în specialitatea studiilor necesară – minim 6 ani şi 6 luni;

 

-pentru educator, nivel studii - medii/postliceale

 • studii liceale şi/sau postliceale absolvite cu diplomă;

 

 

Condiţie specială de angajarea: la prezentarea la post, în vederea angajării, pe posturile de educator - candidaţii declaraţi admişi pe listele finale ale concursului,  vor prezenta în mod obligatoriu o adeverinţă de examinare psihiatrică, conform art. 151 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, din care să reisă că este apt pentru a intra în contact cu copilul în vederea exercitării profesiei.

 

4.  Concursul va avea loc pe data de  23.08.2017, ora 900proba scrisă şi pe data de 28.08.2017, ora 900, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna(Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr.8/A).

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 31.07.2017 – 11.08.2017, între orele 800 – 1600. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

 

      5. CALENDARUL  de desfăşurare a concursului:  

 

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1

Înscrierea candidaţilor

31.07.2017 - 11.08.2017

2

Selectarea dosarelor de concurs

16.08.2017 - 17.08.2017

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

18.08.2017

4

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

21.08.2017

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs;  listelor nominale ale candidaţilor admişi

22.08.2017

6

Prima probă a concursului- proba scrisă şi afişarea rezultatelor la proba scrisă

23.08.2017

7

Contestarea rezultatelor probei scrise

24.08.2017

8

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

25.08.2017

9

A doua probă a concursului – interviul şi afişarea rezultatelor la interviu

28.08.2017

10

Contestarea rezultatelor la interviu

29.08.2017

11

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului

30.08.2017

6. Bibliografia pentru concurs este cea prevăzută în Anexă

VASS Mária, Director General
BALÁZS Erika, Director General Adjunct
UDREA Ion, Şef birou resurse umane

Bibliografie cuprinzând lista actelor normative, regulamente pentru concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante corespunzător funcţiilor contractuale de mai jos

 1. Referent, nivel studii M – Centru de plasament „Borosnyay Kamilla” Târgu Secuiesc
 • Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, (r4), cu modificările şi  completările ulterioare;
 • Cap. VI. “Planul de conturi general pentru instituţii publice” şi Cap. VII. “Instrucţiuni de utilizare a conturilor – Clasa 3 “Conturi de stocuri”, Clasa 4 “ Conturi de terţi” , Clasa 6 “Conturi de cheltuieli”   din  Ordinul nr. 1917/2005 al Ministerului Finanţelor Publice, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 1. Educator, nivel studii PL/M  –  Casa de tip familial Szentkereszty Stephanie Târgu Secuiesc

·       Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 (r1) privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu modificările şi  completările ulterioare; 

·       Capitolul I, II, III şi VI din Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

·       Ordin nr. 21/2004 al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial;

 1. Educator, nivel studii PL/MCentrului de zi pentru copilul neglijat, abuzat Târgu Secuiesc

·       Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 (r1) privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu modificările şi  completările ulterioare; 

·       Capitolul I, II, III şi VI din Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

·       Ordin nr. 24/2004 al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi.

VASS Mária, Director General