căutare
min. 3 caractere

DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de mai jos

 1. Denumirea posturilor şi structura în care se află:
 • 1 post de inspector, clasa I, grad profesional superior, nivelul studiilor S, din cadrul Compartimentului tehnic, patrimoniu, achiziţii publice, contractare servicii;
 • 1 post de inspector, clasa I, grad profesional debutant, nivelul studiilor S, din cadrul Serviciului management de caz.

 

 1. Condiţii de participare la concurs:
 1. Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Condiţiile specifice  de participare la concurs:

 

 • pentru inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului tehnic, patrimoniu, achiziţii publice, contractare servicii:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în cel puţin unul din domeniile: inginerie civilă şi instalaţii, ştiinţe economice, ştiinţe juridice.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;

 

 • pentru inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului management de caz:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială.
 1. Dosarul de concurs va conține următoarele documente (conform  prevederilor art. 49 din H.G. nr. 611/2008):
 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
 1. Concursul va avea loc pe data de  25.09.2017, ora 9,00proba scrisă şi pe data de 29.09.2017, ora 9,00 – interviul, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 25.08.2017 – 13.09.2017, între orele 8,00 - 16,00. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

 1. Bibliografia pentru concurs este cea prevăzută în Anexă.

VASS Mária, Director General
BALÁZS Erika, Director General Adjunct
UDREA Ion, Şef birou resurse umane

Bibliografie cuprinzând lista actelor normative, pentru concursul de recrutare, organizat în vederea ocupării funcţiilor publice vacante de mai jos

 1. Inspector, clasa I, grad profesional superiorCompartimentul tehnic, patrimoniu, achiziţii publice, contractare servicii
 • Legea nr. 98/2016 privind achizţiile publice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 • Legea nr. 10 /1995 (r1) privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 (r2) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
 • Legea nr. 188/1999 (r2), privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
 1. Inspector, clasa I, grad profesional debutantServiciul management de caz
 • Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 (r1) privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 502 /2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;
 • Ordin nr. 288/2006 al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
 • Legea nr. 188/1999 (r2), privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici.

VASS Mária, Director General