căutare
min. 3 caractere

DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante de mai jos

1. Denumirea posturilor şi structura în care se află:

 • Inspector (1 post), clasa I, grad profesional debutant, nivel studii S, din cadrul Serviciului management de caz;
 • Inspector (1 post), clasa I, grad profesional asistent, nivel studii S, din cadrul Serviciului management de caz;
 • Inspector (2 posturi), clasa I, grad profesional principal, nivel studii S, din cadrul Serviciului management de caz;

2. Condiţii de participare la concurs:

a. Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

b. Condiţiile specifice de participare la concurs:

Ø pentru inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului management de caz:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială;

Ø pentru inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului management de caz:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială;

 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice: minimum 1 an.

Ø pentru inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului management de caz:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială;

- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice: minimum 5 ani.

3. Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu următoarele documente (art. 49 din H.G. nr. 611/2008 *actualzată*):

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 7. copia adeverinţei care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 8. cazierul judiciar;
 9. declaraţia pe propria răspundere care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

4. Concursul va avea loc în data de 23.11.2017, ora 9,00proba scrisă şi pe data de 29.11.2017, ora 9,00 – interviul, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna din Mun. Sfântu Gheorghe, str. Presei nr. 8/A, jud. Covasna.

Dosarul de concurs se depune la Biroul resurse umane din Mun. Sfântu Gheorghe, str. Presei nr. 8/A, etaj 3, camera 38, în perioada 08.11.2017 – 15.11.2017, între orele 8,00 - 16,00. Alte coordonate de contact pentru primirea dosarelor: tel/fax 0267 317464, email rosca_gabriella@protectiasociala.ro, persoana de contact – Roşca Gabriella, inspector la Biroul resurse umane.

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi atribuţiile postului se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

5. Atribuţiile posturilor scoase la concurs sunt cuprinse în Anexa nr. 1.

6. Bibliografia pentru concurs este cea prevăzută în Anexa nr. 2.

VASS Mária, Director General
UDREA Ion, Şef birou resurse umane

Atribuţiile posturilor scoase la concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie temporar vacante 

I. Atribuţiile postului de inspector, clasa I, grad profesional DEBUTANT din cadrul Serviciului Management de Caz

 1. Primirea spre soluţionare a cazurilor aflate în evidenţa D.G.A.S.P.C. Covasna sau sesizate Direcţiei, prin repartizare din partea directorului general adjunct cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului al Direcţiei.
 2. Coordonarea eforturilor, demersurilor şi activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului în domeniul protecţiei copiilor, referitor la cazurile repartizate.
 3. Elaborarea PIP/celelalte planuri prevăzute de legislaţie, în special: Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi a Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului.
 4. Alcătuirea echipei multidisciplinare şi, după caz, interinstituţionale, şi organizarea întâlnirilor cu echipa, precum şi cele individuale cu profesioniştii implicaţi în rezolvarea cazului.
 5. Asigurarea colaborării şi implicarea activă a familiei/reprezentantului legal şi a copilului, şi sprijinirea lor în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz (de ex. organizarea de întâlniri periodice sau la solicitarea acestora, acompaniere, sprijin emoţional, consiliere).
 6. Asigurarea comunicării între toate părţile implicate în rezolvarea cazului.
 7. Asigurarea respectării etapelor managementului de caz.
 8. Întocmirea şi reactualizarea dosarului copilului.
 9. Coordonarea metodologică a responsabililor de caz.
 10. Întocmirea la termen a raportărilor de activitate semestriale sau ori de câte ori sunt solicitate.
 11. Ţinerea evidenţei clare şi la zi a cazurilor pe care le instrumentează.
 12. Identifică riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale şi specifice aferente serviciului/biroului/compartimentului unde-şi desfăşoară activitatea.
 13. Sesizează responsabilul de riscuri de la nivelul serviciului/biroului/compartimentului cu privire la riscul identificat.
 14. Participă, împreună cu responsabilul de riscuri la analizarea şi evaluarea riscului identificat.
 15. Respectă şi aplică procedurile proprii ale serviciului/biroului/compartimentului şi cea privind managementul riscurilor.

Alte atribuţii:

 1. Pregăteşte dosarele pentru a fi prezentate în şedinţa Comisiei pentru protecţia copilului sau pentru Tribunal în vederea luării unei măsuri de protecţie:

- procură toate actele necesare;

- invită rudele copilului/alte persoane care au legătură cu cazul respectiv;

- întocmeşte şi prezintă ancheta socială referitoare la situaţia psihosocială a copilului aflat în dificultate;

- propune comisiei stabilirea unei măsuri de protecţie.

2. Înainte de a preda dosarul la secretariatul comisiei în vederea prezentării cazului în faţa comisei, dosarul va preda pentru vizare.

3. Prezintă cazul copilului aflat în dificultate în faţa Comisiei pentru protecţia copilului în vederea stabilirii unei măsuri de protecţie.

4. Urmăreşte executarea hotărârii luate de comisie.

5. Determină poziţia copilului capabil de discernământ cu privire la măsura propusă, asigurând cunoaşterea de către acesta a situaţiei sale de fapt şi de drept.

6. Depune diligenţele necesare pentru clarificarea situaţiei copilului, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii, conform Legii nr. 119/1996.

7. Identifică familii sau persoane cărora să le poată fi dat în plasament copilul, cu prioritate printre rudele acestuia, până la gradul IV inclusiv.

8. Acordă asistenţă şi sprijin familiilor sau persoanelor care au primit în plasament copii, pentru asigurarea dezvoltării armonioase a acestora.

9. Acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului aflat în dificultate pentru a pregăti revenirea acestuia în mediul său familial şi după revenirea copilului controlează comportamentul părinţilor prin reevaluări periodice, cel puţin 6 luni.

10. Supraveghează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii; în acest sens reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni, împrejurările legate de plasamentul copilului şi propune comisiei, după caz, menţinerea măsurii de protecţie stabilite, modificarea sau revocarea acesteia.

11. Propune plasamentul în regim de urgenţă a copilului atunci când securitatea, dezvoltarea sau integritatea fizică sau morală a copilului sunt puse în pericol în familia naturală.

12. Colaborează cu DGASPC din alte judeţe, cu autorităţile tutelare, organele de poliţie, alte instituţii de specialitate.

13. Îndeplineşte şi alte atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior în conformitate cu prevederile legale

II. Atribuţiile postului de inspector, clasa I, grad profesional ASISTENT din cadrul Serviciului Management de Caz

 1. Primirea spre soluţionare a cazurilor aflate în evidenţa D.G.A.S.P.C. Covasna sau sesizate direcţiei, prin repartizare din partea directorului general adjunct cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului al direcţiei.
 2. Coordonarea eforturilor, demersurilor şi activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului în domeniul protecţiei copiilor, referitor la cazurile repartizate.
 3. Elaborarea PIP/celelalte planuri prevăzute de legislaţie, în special: Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Ordinul Secretarului de stat al A.N.P.D.C. nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului.
 4. Alcătuirea echipei multidisciplinare şi, după caz, interinstituţionale, şi organizarea întâlnirilor cu echipa, precum şi cele individuale cu profesioniştii implicaţi în rezolvarea cazului.
 5. Asigurarea colaborării şi implicarea activă a familiei/reprezentantului legal şi a copilului, şi sprijinirea lor în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz (de ex. organizarea de întâlniri periodice sau la solicitarea acestora, acompaniere, sprijin emoţional, consiliere).
 6. Asigurarea comunicării între toate părţile implicate în rezolvarea cazului.
 7. Asigurarea respectării etapelor managementului de caz.
 8. Întocmirea şi reactualizarea dosarului copilului.
 9. Coordonarea metodologică a responsabililor de caz.
 10. Comunicarea, cu avizul superiorului ierarhic, la Biroul de monitorizare, strategii, sinteze, proiecte, programe, cazurilor pentru care a fost luată decizia de închidere/încetare.
 11. Redactarea programelor de activitate lunară. 
 12. Întocmirea la termen a raportărilor de activitate semestriale sau ori de câte ori sunt solicitate.
 1. Ţinerea evidenţei clare şi la zi a cazurilor pe care le instrumentează.

Alte atribuţii:

 1. Pregăteşte dosarele pentru a fi prezentate în şedinţa Comisiei pentru protecţia copilului sau pentru Tribunal în vederea luării unei măsuri de protecţie:

- procură toate actele necesare;

- invită rudele copilului/alte persoane care au legătură cu cazul respectiv;

- întocmeşte şi prezintă ancheta socială referitoare la situaţia psihosocială a copilului aflat în dificultate;

- propune comisiei stabilirea unei măsuri de protecţie.

 1. Înainte de a preda dosarul la secretariatul comisiei în vederea prezentării cazului în faţa comisei, dosarul va preda pentru vizare.
 2. Prezintă cazul copilului aflat în dificultate în faţa Comisiei pentru protecţia copilului în vederea stabilirii unei măsuri de protecţie.
 3. Urmăreşte executarea hotărârii luate de comisie.
 4. Determină poziţia copilului capabil de discernământ cu privire la măsura propusă, asigurând cunoaşterea de către acesta a situaţiei sale de fapt şi de drept.
 5. Depune diligenţele necesare pentru clarificarea situaţiei copilului, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii, conform Legii nr. 119/1996.
 6. Identifică familii sau persoane cărora să le poată fi încredinţat sau dat în plasament copilul, cu prioritate printre rudele acestuia, până la gradul IV inclusiv.
 7. Acordă asistenţă şi sprijin familiilor sau persoanelor care au primit în plasament copii, pentru asigurarea dezvoltării armonioase a acestora.
 8. Acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului aflat în dificultate pentru a pregăti revenirea acestuia în mediul său familial şi după revenirea copilului controlează comportamentul părinţilor prin reevaluări periodice, cel puţin 6 luni.
 9. Supraveghează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii; în acest sens reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni, împrejurările legate de plasamentul copilului şi propune comisiei, după caz, menţinerea măsurii de protecţie stabilite, modificarea sau revocarea acesteia.
 10. Acordă asistenţă şi sprijin de urgenţă părinţilor copilului, urmărind dacă aceştia îşi pot asuma responsabilităţile şi dacă îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copil astfel încât să prevină apariţia situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului.
 11. Propune plasamentul în regim de urgenţă a copilului atunci când securitatea, dezvoltarea sau integritatea fizică sau morală a copilului sunt puse în pericol în familia naturală.
  1. Colaborează cu DGASPC din alte judeţe, cu autorităţile tutelare, organele de poliţie, alte instituţii de specialitate.

14. Ţine evidenţa clară şi la zi a cazurilor pe care le instrumentează.

 1. Îndeplineşte şi alte atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior în conformitate cu prevederile legale.
 2. Identifică riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale şi specifice aferente serviciului/biroului/compartimentului unde-şi desfăşoară activitatea.
 3. Sesizează responsabilul de riscuri de la nivelul serviciului/biroului/compartimentului cu privire la riscul identificat.
 4. Participă, împreună cu responsabilul de riscuri la analizarea şi evaluarea riscului identificat.
 5. Respectă şi aplică procedurile proprii ale serviciului/biroului/compartimentului şi cea privind managementul riscurilor.
 6. Participă la organizarea întâlnirilor echipei pluridisciplinare.
 7. Participă la grupuri de lucru cu reprezentanţii organelor administraţiei publice locale, precum şi cu parteneri sociali şi reprezentanţi ai societăţii civile pe probleme din domeniul politicilor familial.

III. Atribuţiile postului de inspector, clasa I, grad profesional PRINCIPAL din cadrul Serviciului Management de Caz

 1. Primirea spre soluţionare a cazurilor aflate în evidenţa D.G.A.S.P.C. Covasna sau sesizate direcţiei, prin repartizare din partea directorului general adjunct cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului al direcţiei.
 2. Coordonarea eforturilor, demersurilor şi activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului în domeniul protecţiei copiilor, referitor la cazurile repartizate.
 3. Elaborarea PIP/celelalte planuri prevăzute de legislaţie, în special: Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Ordinul Secretarului de stat al A.N.P.D.C. nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului.
 4. Alcătuirea echipei multidisciplinare şi, după caz, interinstituţionale, şi organizarea întâlnirilor cu echipa, precum şi cele individuale cu profesioniştii implicaţi în rezolvarea cazului.
 5. Asigurarea colaborării şi implicarea activă a familiei/reprezentantului legal şi a copilului, şi sprijinirea lor în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz (de ex. organizarea de întâlniri periodice sau la solicitarea acestora, acompaniere, sprijin emoţional, consiliere).
 6. Asigurarea comunicării între toate părţile implicate în rezolvarea cazului.
 7. Asigurarea respectării etapelor managementului de caz.
 8. Întocmirea şi reactualizarea dosarului copilului.
 9. Coordonarea metodologică a responsabililor de caz.
 10. Comunicarea, cu avizul superiorului ierarhic, la Biroul de monitorizare, strategii, sinteze, proiecte, programe, cazurilor pentru care a fost luată decizia de închidere/încetare.
 11. Redactarea programelor de activitate lunară. 
 12. Întocmirea la termen a raportărilor de activitate semestriale sau ori de câte ori sunt solicitate.
  1. Ţinerea evidenţei clare şi la zi a cazurilor pe care le instrumentează.

Alte atribuţii:

 1. Pregăteşte dosarele pentru a fi prezentate în şedinţa Comisiei pentru protecţia copilului sau pentru Tribunal în vederea luării unei măsuri de protecţie:

- procură toate actele necesare;

- invită rudele copilului/alte persoane care au legătură cu cazul respectiv;

- întocmeşte şi prezintă ancheta socială referitoare la situaţia psihosocială a copilului aflat în dificultate;

- propune comisiei stabilirea unei măsuri de protecţie.

2. Înainte de a preda dosarul la secretariatul comisiei în vederea prezentării cazului în faţa comisei, dosarul va preda pentru vizare.

3. Prezintă cazul copilului aflat în dificultate în faţa Comisiei pentru protecţia copilului în vederea stabilirii unei măsuri de protecţie.

4. Urmăreşte executarea hotărârii luate de comisie.

5. Determină poziţia copilului capabil de discernământ cu privire la măsura propusă, asigurând cunoaşterea de către acesta a situaţiei sale de fapt şi de drept.

6. Depune diligenţele necesare pentru clarificarea situaţiei copilului, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii, conform Legii nr. 119/1996.

7. Identifică familii sau persoane cărora să le poată fi dat în plasament copilul, cu prioritate printre rudele acestuia, până la gradul IV inclusiv.

8. Acordă asistenţă şi sprijin familiilor sau persoanelor care au primit în plasament copii, pentru asigurarea dezvoltării armonioase a acestora.

9. Acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului aflat în dificultate pentru a pregăti revenirea acestuia în mediul său familial şi după revenirea copilului controlează comportamentul părinţilor prin reevaluări periodice, cel puţin 6 luni.

10. Supraveghează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii; în acest sens reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni, împrejurările legate de plasamentul copilului şi propune comisiei, după caz, menţinerea măsurii de protecţie stabilite, modificarea sau revocarea acesteia.

11. Acordă asistenţă şi sprijin de urgenţă părinţilor copilului, urmărind dacă aceştia îşi pot asuma responsabilităţile şi dacă îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copil astfel încât să prevină apariţia situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului.

12. Propune plasamentul în regim de urgenţă a copilului atunci când securitatea, dezvoltarea sau integritatea fizică sau morală a copilului sunt puse în pericol în familia naturală.

13. Colaborează cu DGASPC din alte judeţe, cu autorităţile tutelare, organele de poliţie, alte instituţii de specialitate.

 1. Îndeplineşte şi alte atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior în conformitate cu prevederile legale.
 2. Identifică riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale şi specifice aferente serviciului/biroului/compartimentului unde-şi desfăşoară activitatea
 3. Sesizează responsabilul de riscuri de la nivelul serviciului/biroului/compartimentului cu privire la riscul identificat
 4. Participă, împreună cu responsabilul de riscuri la analizarea şi evaluarea riscului identificat
 5. Respectă şi aplică procedurile proprii ale serviciului/biroului/compartimentului şi cea privind managementul riscurilor

19. Participă la organizarea întâlnirilor echipei pluridisciplinare

20. Participă la grupuri de lucru cu reprezentanţii organelor administraţiei publice locale, precum şi cu parteneri sociali şi reprezentanţi ai societăţii civile pe probleme din domeniul politicilor familial

 1. Educaţie pentru sănătate, promovarea sănătăţii şi a unui stil de viaţă sănătos
 2. Managementul conflictului, mediere pentru beneficiari,

23. Participă la organizarea evenimentelor specifice beneficiarilor din cadrul serviciului.

Director General,
VASS Mária

Întocmit,
Şef serviciu Management de Caz,
Csiszár István

Bibliografie pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice de execuţie temporar vacante de Inspector, clasa I, grad profesional debutant/asistent/principal din cadrul Serviciului Management de Caz

 • Constituţia României, republicată;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 502 /2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;
 • Ordin nr. 288/2006 al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
 • Legea nr.292/2011 a asistentei sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

VASS Mária, Director General

Întocmit,
Şef birou resurse umane,
Udrea Ion

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking