căutare
min. 3 caractere

DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de mai jos

1. Structura în care se află, numărul şi denumirea posturilor:

 1. Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane cu handicap Târgu Secuiesc:
 • 6 posturi de educator, nivel studii medii/postliceale.

  2. Dosarul  de concurs va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 7. curriculum vitae.

3. Condiţiile generale de participare la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant sunt cele prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

   Condiţiile specifice  de participare la concurs:

 • studii liceale şi/sau postliceale absolvite cu diplomă,

 

 •  stare de sănătate corespunzătoare pentru a presta munca în tură continuă (de zi şi de noapte) sau în schimburi (de zi şi de noapte).

 

4.  Concursul va avea loc pe data de  04.06.2019, ora 900proba scrisă şi pe data de 07.06.2019, ora 900 - proba interviu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna(Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr.8/A).

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 14.05.2019 – 27.05.2019, între orele 800 – 1600. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

      5. CALENDARUL  de desfăşurare a concursului:  

 

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1

Înscrierea candidaţilor

14.05.2019 – 27.05.2019

2

Selectarea dosarelor de concurs

28.05.2019 – 29.05.2019

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

30.05.2019

4

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

31.05.2019

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs;  listelor nominale ale candidaţilor admişi

03.06.2019

6

Prima probă a concursului- proba scrisă şi afişarea rezultatelor la proba scrisă

04.06.2019

7

Contestarea rezultatelor probei scrise

05.06.2019

8

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

06.06.2019

9

A doua probă a concursului – interviul şi afişarea rezultatelor la interviu

07.06.2019

10

Contestarea rezultatelor la interviu

11.06.2019

11

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului

12.06.2019

 

6. Bibliografia pentru concurs este cea prevăzută în Anexă

VASS Mária, Director General
BALÁZS Erika, Director General Adjunct
UDREA Ion, Şef birou resurse umane

Bibliografie

 

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking