căutare
min. 3 caractere

DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de mai jos

 1. Structura în care se afla, numărul şi denumirea posturilor:
 1. la Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Sfântu Gheorghe
 • 1 post de psiholog stagiar, nivel studii superioare,
 • 1 post de asistent medical (BFT), nivel studii medii/postliceale,
 • 1 post de kinetoterapeut, nivel studii superioare,
 • 1 post de psihopedagog, nivel studii superioare,
 • 1 post de logoped, nivel studii superioare,
 • 1 post de asistent social debutant, nivel studii superioare,
 • 1 post de asistent medical, nivel studii medii/postliceale,
 • 1 post de masor, nivel studii medii,
 • 1 post de educator, nivel studii medii/postliceale;
 1. la Centrul de reabilitare a copiilor cu handicap ”Székely-Potsa” Chilieni:
 • 1 post de educator, nivel studii medii/postliceale;
 1. la Compartimentul de internare în regim de urgenţă, telefonul pentru cazuri de urgenţă. Violenţa domestică:
 • 1 post de psiholog stagiar, nivel studii superioare.

  2. Dosar de concurs va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 7. curriculum vitae.

 

 

3. Condiţiile generale de participre la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant sunt cele prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

   Condiţiile specifice  de participare la concurs:

 

-pentru psiholog stagiar, nivel studii superioare:

 • studii universitare/superioare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie;
 • înscris sau dispus pentru înscriere în Colegiul Psihologilor din România;

 

 

 

-pentru asistent medical (BFT),  nivel studii medii/postliceale:

 • studii liceale şi/sau postliceale absolvite cu diplomă, cu competenţe în balneofizioterapie certificate de actele de studii;

 

 

-pentru kinetoterapeut, nivel studii superioare:

 • studii universitare/superioare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul kinetoterapie;

 

-pentru psihopedagog, nivel studii superioare:

 • studii universitare/superioare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea psihopedagogie specială;

 

-pentru logoped, nivel studii superioare:

 • studii universitare/superioare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe ale educaţiei şi/sau psihologie;

 

-pentru asistent social debutant, nivel studii superioare:

 • studii universitare/superioare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă specializarea asistenţă socială;
 •  înscris sau dispus  pentru înscriere în Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România;

 

-pentru asistent medical, nivel studii medii/postliceale:

 • studii liceale şi/sau postliceale absolvite cu diplomă;

 

-pentru masor, nivel studii medii:

 • studii liceale absolvite cu diplomă, plus curs de calificare/formare (daca studiile liceale nu sunt de specialitate);

 

-pentru educator, nivel studii  medii/postliceale:

 • studii liceale şi/sau postliceale absolvite cu diplomă.

 

 

Condiţie specială de angajarea: la prezentarea la post, în vederea angajării, pe posturile de psiholog, asistent medical, kinetoterapeut, psihopedagog, logoped, asistent social, masor şi educator  - candidaţii declaraţi admişi pe listele finale ale concursului,  vor prezenta în mod obligatoriu o adeverinţă de examinare psihiatrică, conform art. 151 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, din care să reisă că este apt pentru a intra în contact cu copilul în vederea exercitării profesiei.

 

4.  Concursul va avea loc pe data de  05.11.2018, ora 900proba scrisă şi pe data de 08.11.2018, ora 900 - proba interviu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna(Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr.8/A).

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 15.10.2018 – 26.10.2018, între orele 800 – 1600. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

 

 

 

      5. CALENDARUL  de desfăşurare a concursului:  

 

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1

Înscrierea candidaţilor

15.10.2018 – 26.10.2018

2

Selectarea dosarelor de concurs

29.10.2018 – 30.10.2018

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

31.10.2018

4

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

01.11.2018

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs;  listelor nominale ale candidaţilor admişi

02.11.2018

6

Prima probă a concursului- proba scrisă şi afişarea rezultatelor la proba scrisă

05.11.2018

7

Contestarea rezultatelor probei scrise

06.11.2018

8

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

07.11.2018

9

A doua probă a concursului – interviul şi afişarea rezultatelor la interviu

08.11.2018

10

Contestarea rezultatelor la interviu

09.11.2018

11

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului

12.11.2018

6. Bibliografia pentru concurs este cea prevăzută în Anexă

VASS Mária, Director General
BALÁZS Erika, Director General Adjunct
UDREA Ion, Şef birou resurse umane

Bibliografie