căutare
min. 3 caractere

DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale temporar vacante de mai jos

 

 1. Numărul şi  denumirea posturilor, structura în care se află:

 

 • 1 post de psiholog practicant, nivel studii superioare, la Centrul de plasament “Borosnyay Kamilla” Târgu Secuiesc;
 • 1 post de psiholog practicant,  nivel studii  superioare, la Centrul de reabilitare a copiilor cu handicap"Székely-Potsa" Chilieni;
 • 1 post de psihopedagog, nivel studii superioare, la Centrul de reabilitare Târgu Secuiesc;

 

  2. Dosar de concurs va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 7. curriculum vitae.

 

3. Condiţiile generale de participre la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant sunt cele prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 Condiţiile specifice  de participare la concurs:

 

- pentru psiholog practicant, nivel studii - superioare:

 • studii universitare/superioare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie;
 • vechime în muncă în specialitatea studiilor necesară – minimum 6 luni;
 • înscris în Colegiul Psihologilor din România;

 

-pentru psihopedagog, nivel studii superioare:

 • studii universitare/superioare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea psihopedagogie specială;

 

 

Condiţie specială de angajarea: la prezentarea la post, în vederea angajării, pe posturile de psiholog, psihopedagog - candidaţii declaraţi admişi pe listele finale ale concursului,  vor prezenta în mod obligatoriu o adeverinţă de examinare psihiatrică, conform art. 151 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, din care să reisă că este apt pentru a intra în contact cu copilul în vederea exercitării profesiei.

 

4.  Concursul va avea loc pe data de  10.12.2018, ora 9,00 – proba scrisă şi pe data de 13.12.2018, ora 09,00 - proba interviu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna( Sf.Gheorghe, str. Presei nr. 8/A).

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 23.11.2018 – 29.11.2018, între orele 8,00 - 16,00. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

 

      5. CALENDARUL  de desfăşurare a concursului:

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1

Înscrierea candidaţilor

23.11.2018 – 29.11.2018

2

Selectarea dosarelor de concurs

03.12.2018 – 04.12.2018

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

05.12.2018

4

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

06.12.2018

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs;  listelor nominale ale candidaţilor admişi

07.12.2018

6

Prima probă a concursului- proba scrisă şi afişarea rezultatelor la proba scrisă

10.12.2018

7

Contestarea rezultatelor probei scrise

11.12.2018

8

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

12.12.2018

9

A doua probă a concursului – interviul şi afişarea rezultatelor la interviu

13.12.2018

10

Contestarea rezultatelor la interviu

14.12.2018

11

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului

17.12.2018

6. Bibliografia pentru concurs este cea prevăzută în Anexă

VASS Mária, Director General
BALÁZS Erika, Director General Adjunct
UDREA Ion, Şef birou resurse umane

Bibliografie

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking