căutare
min. 3 caractere

DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale temporar vacante de mai jos

 

 1. Numărul şi  denumirea posturilor, structura în care se află:

 

 • 1 post de psiholog practicant, nivel studii - superioare, la Centrul de plasament “Borosnyay Kamilla” Târgu Secuiesc;
 • 1 post de educator, nivel studii – superioare, la Casa familială Baraolt;
 • 1 post de educator, nivel studii – medii/postliceale, la Casa familială Lunga;
 • 1 post de educator, nivel studii – medii/postliceale, la Centrul de zi pentru copilul abuzat, neglijat Târgu Secuiesc.

 

  2. Dosar de concurs va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 7. curriculum vitae.

 

3. Condiţiile generale de participre la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant sunt cele prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

4. Condiţiile specifice  de participare la concurs:

 

- pentru psiholog practicant, nivel studii - superioare:

 • studii universitare/superioare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie;
 • vechime în muncă în specialitatea studiilor necesară – minimum 6 luni;
 • înscris în Colegiul Psihologilor din România;

 

-pentru educator, nivel studii – superioare:

 • studii universitare/superioare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu ştiinţe sociale sau umaniste, cu specializare în pedagogie;

 

- pentru educator, nivel studii - medii/postliceale:

 • studii liceale şi/sau postliceale absolvite cu diplomă;

 

 

Condiţie specială de angajarea: la prezentarea la post, în vederea angajării, pe posturile de psiholog, educator - candidaţii declaraţi admişi pe listele finale ale concursului,  vor prezenta în mod obligatoriu o adeverinţă de examinare psihiatrică, conform art. 151 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, din care să reisă că este apt pentru a intra în contact cu copilul în vederea exercitării profesiei.

 

5.  Concursul va avea loc pe data de  10.10.2018, ora 9,00 – proba scrisă şi pe data de 15.10.2018, ora 09,00 - proba interviu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna( Sf.Gheorghe, str. Presei nr. 8/A).

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 26.09.2018 – 02.10.2018, între orele 8,00 - 16,00. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

 

      6. CALENDARUL  de desfăşurare a concursului:

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1

Înscrierea candidaţilor

26.09.2018 - 02.10.2018

2

Selectarea dosarelor de concurs

03.10.2018 – 04.10.2018

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

05.10.2018

4

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

08.10.2018

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs;  listelor nominale ale candidaţilor admişi

09.10.2018

6

Prima probă a concursului- proba scrisă şi afişarea rezultatelor la proba scrisă

10.10.2018

7

Contestarea rezultatelor probei scrise

11.10.2018

8

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

12.10.2018

9

A doua probă a concursului – interviul şi afişarea rezultatelor la interviu

15.10.2018

10

Contestarea rezultatelor la interviu

16.10.2017

11

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului

17.10.2018

7. Bibliografia pentru concurs este cea prevăzută în Anexă

VASS Mária, Director General
BALÁZS Erika, Director General Adjunct
UDREA Ion, Şef birou resurse umane

Bibliografie