căutare
min. 3 caractere

DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de mai jos

 

 1. Denumirea postului şi structura în care se află:

 

 • 1 post de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, nivel studii superioare, din cadrul Compartimentului adopţii, post adopţii.

 

 

 1. Condiţii de participare la concurs:
 1. Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Condiţiile specifice  de participare la concurs:

 

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

 

 1. Dosarul de concurs va conține următoarele documente (conform  prevederilor art. 49 din H.G. nr. 611/2008 *actualzată*):
 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care să  ateste efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 7. copia adeverinţei care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 8. cazierul judiciar;
 9. declaraţia pe propria răspundere care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

 

 1. Concursul va avea loc în data de  27.06.2019, ora 9,00proba scrisă, iar proba interviu se va organiza într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna din Mun. Sfântu Gheorghe, str. Presei nr. 8/A, jud. Covasna.

 

Dosarul de concurs se depune la Biroul resurse umane din Mun. Sfântu Gheorghe, str. Presei nr. 8/A, etaj 3, camera 38, în perioada 14.06.2019 – 21.06.2019, între orele 8,00 - 16,00. Alte coordonate de contact pentru primirea dosarelor: tel/fax 0267 317464, email rosca_gabriella@protectiasociala.ro, persoana de contact – Roşca Gabriella,  inspector la Biroul resurse umane.

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi atribuţiile postului se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

 

 1. Atribuţiile posturilor  scoase la concurs sunt cuprinse în Anexa nr. 1.

 

 1. Bibliografia pentru concurs  este cea prevăzută în Anexa nr. 2.

VASS Mária, Director General
BALÁZS Erika, Director General Adjunct
UDREA Ion, Şef birou resurse umane

Bibliografie