căutare
min. 3 caractere

DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale temporar vacante de mai jos

 

 1. Numărul şi  denumirea posturilor, structura în care se află:

 

 • 1 post de psiholog practicant, nivel studii superioare, la Compartimentul de evaluare complexă copii din cadrul aparatului propriu al DGASPC Covasna;
 • 1 post de psiholog practicant, nivel studii superioare, la Centrul de plasament “Borosnyay Kamilla” Târgu Secuiesc;
 • 1 post de psiholog practicant,  nivel studii  superioare, la Centrul de reabilitare a copiilor cu handicap "Székely-Potsa" Chilieni;
 • 1 post de psihopedagog, nivel studii superioare, la Centrul de reabilitare Târgu Secuiesc;

 

  2. Dosar de concurs va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 7. curriculum vitae.

 

3. Condiţiile generale de participre la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant sunt cele prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 Condiţiile specifice  de participare la concurs:

 

- pentru psiholog practicant, nivel studii - superioare:

 • studii universitare/superioare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie;
 • vechime în muncă în specialitatea studiilor necesară – minimum 6 luni;
 • înscris în Colegiul Psihologilor din România;

 

-pentru psihopedagog, nivel studii superioare:

 • studii universitare/superioare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea psihopedagogie specială;

 

 

Condiţie specială de angajarea: la prezentarea la post, în vederea angajării, pe posturile de psiholog, psihopedagog - candidaţii declaraţi admişi pe listele finale ale concursului,  vor prezenta în mod obligatoriu o adeverinţă de examinare psihiatrică, conform art. 151 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, din care să reisă că este apt pentru a intra în contact cu copilul în vederea exercitării profesiei.

 

4.  Concursul va avea loc pe data de  25.02.2019, ora 9,00 – proba scrisă şi pe data de 28.02.2019, ora 09,00 - proba interviu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna( Sf.Gheorghe, str. Presei nr. 8/A).

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 11.02.2019 – 15.02.2019, între orele 8,00 - 16,00. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

 

      5. CALENDARUL  de desfăşurare a concursului:

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1

Înscrierea candidaţilor

11.02.2019 – 15.02.2019

2

Selectarea dosarelor de concurs

18.02.2019 – 19.02.2019

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

20.02.2019

4

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

21.02.2019

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs;  listelor nominale ale candidaţilor admişi

22.02.2019

6

Prima probă a concursului- proba scrisă şi afişarea rezultatelor la proba scrisă

25.02.2019

7

Contestarea rezultatelor probei scrise

26.02.2019

8

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

27.02.2019

9

A doua probă a concursului – interviul şi afişarea rezultatelor la interviu

28.02.2019

10

Contestarea rezultatelor la interviu

01.03.2019

11

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului

04.03.2019

6. Bibliografia pentru concurs este cea prevăzută în Anexă

VASS Mária, Director General
BALÁZS Erika, Director General Adjunct
UDREA Ion, Şef birou resurse umane

Bibliografie