căutare
min. 3 caractere

DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de mai jos

 

 1. Structura în care se află, numărul şi denumirea posturilor:
 1. la Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Sfântu Gheorghe:
 • 1 post de asistent medical (BFT), nivel studii medii/postliceale,
 • 1 post de psihopedagog, nivel studii superioare,
 • 1 post de logoped, nivel studii superioare,
 • 1 post de masor, nivel studii medii,
 1. la Casa familială nr. 3 Sfântu Gheorghe:
 • 1 post de educator, nivel studii medii/postliceale;
 1. la Centrul de sprijin pentru tinerii peste 18 ani Sfântu Gheorghe:
 • 1 post de psiholog practicant, nivel studii superioare;
 1. la Serviciul management de caz  (DGASPC Covasna – Sfântu Gheorghe):
 • 1 post de psiholog stagiar, nivel studii superioare;
 1. la Compartimentul de internare în regim de urgenţă, telefonul pentru cazuri de urgenţă. Violenţa domestică (DGASPC Covasna – Sfântu Gheorghe):
 • 1 post de psiholog stagiar, nivel studii superioare.

 

  2. Dosarul  de concurs va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 7. curriculum vitae.

 

3. Condiţiile generale de participare la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant sunt cele prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

   Condiţiile specifice  de participare la concurs:

 

-pentru asistent medical (BFT),  nivel studii medii/postliceale:

 • studii liceale şi/sau postliceale absolvite cu diplomă, cu competenţe în balneofizioterapie certificate de actele de studii;

 

-pentru psihopedagog, nivel studii superioare:

 • studii universitare/superioare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea psihopedagogie specială;

 

-pentru logoped, nivel studii superioare:

 • studii universitare/superioare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe ale educaţiei şi/sau psihopedagogie specială;

 

-pentru masor, nivel studii medii:studii liceale absolvite cu diplomă, plus curs de calificare/formare (daca studiile liceale nu sunt de specialitate);

 

-pentru educator, nivel studii  medii/postliceale:

 • studii liceale şi/sau postliceale absolvite cu diplomă.

 

pentru psiholog practicant, nivel studii superioare:

 • studii universitare/superioare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie;
 • vechime în muncă în specialitatea studiilor necesară – minimum 6 luni;
 • înscris sau dispus pentru înscriere în Colegiul Psihologilor din România;

 

-pentru psiholog stagiar, nivel studii superioare:

 • studii universitare/superioare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie;
 • înscris sau dispus pentru înscriere în Colegiul Psihologilor din România;

 

Condiţie specială de angajarea: la prezentarea la post, în vederea angajării, pe posturile de psiholog, asistent medical, psihopedagog, logoped, masor şi educator  - candidaţii declaraţi admişi pe listele finale ale concursului,  vor prezenta în mod obligatoriu o adeverinţă de examinare psihiatrică, conform art. 151 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, din care să reisă că este apt pentru a intra în contact cu copilul în vederea exercitării profesiei.

 

4.  Concursul va avea loc pe data de  25.02.2019, ora 900proba scrisă şi pe data de 28.02.2019, ora 900 - proba interviu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna(Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr.8/A).

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 04.02.2019 – 15.02.2019, între orele 800 – 1600. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

 

      5. CALENDARUL  de desfăşurare a concursului:  

 

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1

Înscrierea candidaţilor

04.02.2019 – 15.02.2019

2

Selectarea dosarelor de concurs

18.02.2019 – 19.02.2019

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

20.02.2019

4

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

21.02.2019

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs;  listelor nominale ale candidaţilor admişi

22.02.2019

6

Prima probă a concursului- proba scrisă şi afişarea rezultatelor la proba scrisă

25.02.2019

7

Contestarea rezultatelor probei scrise

26.02.2019

8

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

27.02.2019

9

A doua probă a concursului – interviul şi afişarea rezultatelor la interviu

28.02.2019

10

Contestarea rezultatelor la interviu

01.03.2019

11

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului

04.03.2019

6. Bibliografia pentru concurs este cea prevăzută în Anexă

VASS Mária, Director General
BALÁZS Erika, Director General Adjunct
UDREA Ion, Şef birou resurse umane

Bibliografie