căutare
min. 3 caractere

Anunţ privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unei funcţii publice de execuţie în cadrul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna

În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (5) din Legea nr. 188 / 1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 149 alin. (1) – (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611 / 2008, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, anunţă ocupare prin transfer la cerere, a funcţiei publice de execuţie vacante de:

 

  • inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului adopţii, post adopţii.

 

Condiţii specifice pentru ocupare:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul asistenţă socială,

- condiţiile minime de vechime: 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

 Funcţionarii publici interesaţi, sunt rugaţi să depună, prin Biroul resurse umane, la Secretariatul direcţiei din Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr.8/A, jud. Covasna, în termen de 20 de zile de la data afişării, următoarele documente:

1.cerere de transfer la cerere,

2. curriculum vitae – tip EUROPASS,

3. copia actului de identitate,

4. copia diplomei de studii,

5. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor necesare funcției publice,

6. copie a actului administrativ din care să reiasă funcţia publică ocupată de candidat şi instituţia angajatoare (sau după caz, adeverinţă).

 

În situaţia în care sunt depuse mai multe cereri de transfer la cerere se va organiza un interviu, iar data, ora şi locul susţinerii acestuia, urmând a fi publicate pe site-ul DGASPC Cocasna  şi afişate la sediul instituţiei.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul resurse umane, telefon nr. 0267/317464.

   

 Data publicării/afişării : 30.05.2018.  

VASS Mária, Director General

Bibliografie pentru ocuparea prin transfer la cerere a funcţiei publice de execuţie vacante de Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului adopţii, post adopţii

  • Constituţia României;
  • Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 7/2004 (r1) privind codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Anexa I la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
  • Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei (republicată / actualizată), cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 579/2016 (actualizată) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale

 

                                    VASS Mária

                                    Director General,                                                                              Întocmit,

                                                                                                 Şef birou resurse umane,

                                                                                                                 Udrea Ion

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking