căutare
min. 3 caractere

Centrul de integrare prin terapie ocupaţională Târgu Secuiesc

SCURT ISTORIC

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională, Tg. Secuiesc s-a înfiinţat începând cu data de 01.12.2011 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna, nr. 173/2010 privind aprobarea unor măsuri organizatorice în cadrul D.G.A.S.P.C. Covasna. Centrul funcţionează ca componentă funcţională fără personalitate juridică în cadrul D.G.A.S.P.C. Covasna, în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare aprobat de către Consiliul Judeţean Covasna prin Hotărârea nr. 173/2010.

MISIUNEA CENTRULUI

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională, Tg. Secuiesc este o instituţie de asistenţă socială care are ca misiune prevenirea şi combaterea marginalizării sociale a persoanelor cu handicap, prin asigurarea accesului la găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare şi integrare/reintegrare socio-profesională, pe o perioadă determinată/ nedeterminată, în funcţie de nevoile lor individuale.

OBIECTIVUL GENERAL

Obiectivul general al centrului este prevenirea şi combaterea marginalizării sociale a persoanelor cu handicap, prin asigurarea accesului la găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare şi integrare/reintegrare socio-profesională, pe o perioadă determinată/ nedeterminată, în funcţie de nevoile lor individuale.

SERVICII OFERITE

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională, Tg. Secuiesc asigură fiecărui beneficiar servicii stabilite în planul individual de intervenţie, în funcţie de nevoile generale şi individuale ale beneficiarilor:

STRUCTURA DE PERSONAL

  • un coordonator personal de specialitate
  • un instructor de ergoterapie
  • 3 educatori
  • infirmieră

Personalul de specialitate și cel administrativ este asigurat de căte personalul din cadrul Centrului de Coordonare Tg.Secuiesc, dintre care consilier juridic, psiholog, administrator, şofer, referent (contabil), bucătari, asistent social, medic specialist, asistent  medical, persoană de întreţinere.

BENEFICIARII CENTRULUI

Capacitatea de primire a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională, Tg. Secuiesc este de 14 de locuri.

Beneficiarii centrului sunt persoane adulte cu handicap, cu certificat de încadrare în grad de handicap, emis de Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi. Admiterea beneficiarilor în centru se stabileşte de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulţi Judeţul Covasna, la propunerea D.G.A.S.P.C. Covasna sau prin dispoziţia Directorului general în cazul internării în regim de urgenţă.

Admiterea beneficiarilor cu domiciliul stabil în alt judeţ decât judeţul Covasna, se face numai la solicitarea conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din unitatea administrativ - teritorială în care persoana cu handicap îşi are domiciliul. Solicitarea va cuprinde în mod obligatoriu acordul a cestei direcţii de a achita costul mediu lunar de întreţinere.

PERSOANĂ DE CONTACT

Bálint Olga, Şef  Centru de Coordonare, Tg. Secuiesc
Telefon, fax: O267-361265

DATE DE CONTACT 

Tg. Secuiesc, Str. Ady Endre, nr. 13,
jud. Covasna,  Cod poştal: 5254OO

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking