căutare
min. 3 caractere

Compartimentul adopții - post adopții

Documente descărcabile

SCURT ISTORIC

Compartimentul este subordonat directorului general și funcţionează sub această denumire din 01.10.2011, în urma reorganizări DGASPC Covasna, prin Hotărârea Consiliui județean 145/2011, având la bază HG.967/2010, HG.329/2010.  Atribuțiile compartimentului au fost îndeplinite din anul 1997, și până la data reorganizării de Serviciul de plasament familial, adopții.

MISIUNEA

Găsirea celei mai potrivite familie adoptatoare pentru fiecare copil lipsit de mediul familial, pentru care s-a dispus dechiderea procedurii adopţiei interne.

BENEFICIARI

Copiii aflaţi în evidenţa compartimentului adopţii pentru care s-a deschis procedura adopţiei interne, respectiv familiile/persoanele potenţial adoptatoare.

ATRIBUȚIILE ȘI SERVICIILE OFERITE

 • ţine evidenţa copiilor al căror P.I.P. stabileşte ca finalitate adopţia internă;
 • asigură sprijinul necesar şi informarea copiilor aflaţi în evidenţa sa, opinia lor fiind consemnată şi luată în considerare în raport cu vârsta şi capacitatea lor de înţelegere;
 • identifică familiile/persoanele care doresc să adopte copii;
 • evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi face propuneri conducerii DGASPC, cu privire la eliberarea atestatului de familie/persoană aptă să adopte;
 • asigură determinarea compatibilităţii copil-familia potenţial adoptatoare pe baza nevoilor copilului, dorinţelor şi opiniilor exprimate de acesta;
 • oferă persoanei/familiei care îşi exprimă intenţia de a adopta, informaţii complete despre procedura de atestare, pregătire şi despre serviciile de sprijin existente;
 • asigură evaluarea familiei/persoanei care doreşte să adopte, ţinând cont de interesul superior al copilului;
 • oferă informaţii şi asigură sprijinul necesar pentru părinţii copiilor pentru care soluţia P.I.P. este adopţia, precum şi pentru familia extinsă;
 • informează părinţii copilului sau, după caz, reprezentantul legal al cărui consimţământ la adopţie este cerut de lege asupra consecinţelor şi efectelor adopţiei, în special asupra încetării legăturilor de rudenie ale copilului;
 • desfăşoară activităţi de informare şi promovare a adopţiei naţionale;
 • asigură consilierea persoanei/familiei potenţial adoptatoare şi organizează programe de pregătire pentru aceştia;     
 • asigură servicii de sprijin, consiliere şi asistenţă familiilor adoptatoare, copiilor adoptaţi şi familiei biologice;
 • supraveghează aceste familii sau persoane pe perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, în condiţiile legii, întocmind rapoarte bilunare;
 • formulează şi înaintează instanţelor judecătoreşti competente cererile specifice domeniului de activitate, respectiv încredinţarea în vederea adopţiei, încuvinţarea adopţiei, desfacerea şi nulitatea adopţiei.
 • asigură urmărirea şi monitorizarea evoluţiei copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi părinţii săi adoptivi pe întreaga perioadă prevăzuta de lege;
 • întocmeşte rapoarte semestriale, rapoarte post-adopţie, cu privire la evoluţia copilului adoptat şi a relaţiilor dintre copil şi părinţii adoptatori, , pe o perioadă de cel puţin doi ani de la încuviinţarea adopţiilor pe care le-au sprijinit; şi ţine evidenţa acestora;
 • întocmeşte referatele pentru închiderea cazurilor la sfârşitul perioadei prevăzute pentru realizarea urmăririi adopţiei;
 • furnizează şi asigură accesul copilului şi familiei la serviciul post-adopţie, în funcţie de nevoile identificate;
 • ţine evidenţa serviciilor de care beneficiază copilul şi/sau familia adoptatoare;
 • colaborează cu celelalte servicii din cadrul Direcţiei pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor serviciului.
 • colaborează cu DGASPC  din celelalte judeţe în vederea îndeplinirii atribuţiilor care îi revin;
 • colaborează cu Asociația Pro-adopt (APA), primăriile din judeţ şi O.N.G.-uri pentru promovarea adopţiei la nivel comunitar;
 • organizează grupuri de sprijin cu sprijinul APA, penrtru familiile care doresc să adpote sau au adoptat copii;
 • oferă sprijin APA în vederea organizării zilei copiilor adptați (anual)
 • asigură aplicarea hotarârilor instanţei; urmăreşte şi supraveghează modul de aplicare a acestor hotarâri.

INFORMAȚII UTILE

 • Evaluarea familiei pentru adopţie durează 60 de zile lucrătoare.
 • Atestatul de familie aptă să adopte este valabil pentru o perioadă de un an de la data emiterii.
 • Obţinerea  atestatului de familie aptă să adopte nu este necesar în următoarele cazuri:
 • pentru adopţia persoanei majore
 • pentru adopţia copilului de către soţul părintelui firesc sau adoptive
 • Potrivirea copil – familie, în vederea stabilirii unei legături de încredere între copil şi familie durează în funcţie de vârstă, ritmul propriu de adaptare şi ataşament al copilului faţă de familia adoptatoare.
 • Încredinţarea în vederea adopţiei este minim trei luni. Încredinţarea nu este necesară în următoarele cazuri :

- persoana majoră poate fi adoptată numai dacă adoptatorul sau  familia adoptatoare a crescut-o în timpul minorităţii sale;
-  pentru adopţia copilului de către soţul părintelui firesc sau adoptiv;
- pentru adopţia copilului pentru care a fost deschisă procedura adopţiei interne şi acesta a fost plasat la adoptator sau la familia adoptatoare,  iar măsura plasamentului durează de cel puţin 90 de zile.

 • Monitorizarea adopţiei durează cel puţin doi ani, de la data încuviinţării adopţiei.

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA ATESTATULUI DE FAMILIE APTĂ SĂ ADOPTE

 • Copie de pe buletinul/cartea de identitate, soţ – soţie;
 • Copie legalizată de pe certificatele de naştere soţ – soţie;
 • Copie legalizată de pe certificatul de căsătorie;
 • Hotărâre de divorţ (dacă este cazul);
 • Copie legalizată de pe titlul de proprietate sau alt titlu care să ateste dreptul de folosinţă a locuinţei;
 • Certificate de cazier judiciar;
 • Certificate tip Ministerul Sănătăţii, cu semnătura şi parafa fiecărui medic specialist: interne, chirurgie, oftalmologie, cardiologie, O.R.L., examen pulmonar, serologia sângelui. Certificatul să fie apoi ştampilat de către medicul de familie, care să confirme că sunteţi clinic sănătoşi şi nu sunteţi în evidenţă cu boli cronice şi psihice;
 • Adeverinţe de venit;
 • Certificate de cazier judiciar al persoanelor cu care locuieşte solicitantul/solicitanţii;
 • Certificate tip Ministerul Sănătăţii, cu semnătura şi parafa fiecărui medic specialist pentru celelalte persoane cu care domiciliază solicitantul: interne, chirurgie, oftalmologie, cardiologie, O.R.L., examen pulmonar, serologia sângelui. Certificatul să fie apoi ştampilat de către medicul de familie, care să confirme că sunteţi clinic sănătoşi şi nu sunteţi în evidenţă cu boli cronice şi psihice;
 • Două caracterizări de la ultimul loc de muncă, pentru fiecare membru al cuplului conjugal;
 • Declaraţie pe propria răspundere, soţ –soţie, dată în faţa notarului public, că nu aţi fost decăzuţi din drepturile părinteşti;
 • Declaraţie privind motivaţia de a adopta şi aşteptările familiei/persoanei în legătură cu vârsta, sexul, situaţia psiho-socio-medicală a copilului pe care aţi dori să îl adoptaţi. 

STRUCTURA DE PERSONAL

 • 2- asistenţi sociali
 • 2- psihologi
 • 1 consilier juridic

PERSOANA DE CONTACT

Trofin Clementina –inspector

DATE DE CONTACT

Tel./Fax: 0267-314660, int. 141
Adresa:Sf. Gheorghe, str.Presei nr.8/A

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking