căutare
min. 3 caractere

DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale temporar vacante de mai jos

 

 

 1. Structura în care se află, numărul şi denumirea posturilor:
 1. Centrul de coordonare Baraolt:
 • 1 asistent social principal, nivel studii superioare,
 • 1 muncitor calificat (întreţinere), treapta I, nivel studii medii/generale,
 1. Centrul de plasament “Borosnyay Kamilla” Târgu Secuiesc:
 • 1 psiholog practicant, nivel studii superioare,
 1. Centrul de zi pentru copilul abuzat, neglijat Târgu Secuiesc:
 • 1 educator, nivel studii superioare.

 

 1. Dosarul  de concurs va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar;
 • certificat/adeverinţă de integritate comportamentală (se va solicita de la Poliţie / biroul de cazier judiciar);
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • curriculum vitae.

 

 1. Condiţiile generale de participare la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant sunt cele prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Condiţiile specifice  de participare la concurs:

 

 

-pentru asistent social principal, nivel studii superioare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială;
 • vechime în specialitatea studiilor necesară – minimum 6 ani şi 6 luni;

 

-pentru muncitor calificat (întreţinere), treapta I, nivel studii medii/generale;

 • studii liceale sau generale, după caz, curs de calificare, absolvite cu diplomă de calificarea în una din meseriile: lăcătuş mecanic, instalator sanitar, tâmplar, electrician sau dulgher;
 • vechime în specialitatea studiilor şi/sau vechime în funcţie necesară – minimum 6 ani şi 6 luni;
 • permis de conducere  categoria B;

 

     -pentru psiholog practicant, nivel studii superioare:

 • studii universitare  de licenţă absolvite cu diplomă sau echivalentă în domeniul psihologie;
 • vechime în specialitatea studiilor necesară – minimum 6 luni;

 

 

-pentru educator, nivel studii superioare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu ştiinţe sociale sau umaniste, cu certificat de absolvire a modulului pedagogic;

 

Condiţie specială de angajarea: la prezentarea la post, în vederea angajării, pe posturile de educator, asistent social sau psiholog - candidaţii declaraţi admişi pe listele finale ale concursului,  vor prezenta în mod obligatoriu o adeverinţă de examinare psihiatrică, conform art. 151 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, din care să reisă că este apt pentru a intra în contact cu copilul în vederea exercitării profesiei.

 

4.  Concursul va avea loc pe data de  29.01.2020, ora 900 – proba scrisă şi pe data de 03.02.2020, ora 900 - proba interviu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna(Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr.8/A).

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 14.01.2020 – 20.01.2020, între orele 800 – 1600. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

 

      5. CALENDARUL  de desfăşurare a concursului:  

 

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1

Înscrierea candidaţilor

14.01.2020 – 20.01.2020

2

Selectarea dosarelor de concurs

21.01.2020 – 22.01.2020

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

23.01.2020

4

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

27.01.2020

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs;  listelor nominale ale candidaţilor admişi

28.01.2020

6

Prima probă a concursului- proba scrisă şi afişarea rezultatelor la proba scrisă

29.01.2020

7

Contestarea rezultatelor probei scrise

30.01.2020

8

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

31.01.2020

9

A doua probă a concursului – interviul şi afişarea rezultatelor la interviu

03.02.2020

10

Contestarea rezultatelor la interviu

04.02.2020

11

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului

05.02.2020

 

6. Bibliografia pentru concurs este cea prevăzută în Anexă

VASS Mária, Director General
UDREA Ion, Şef birou resurse umane

Bibliografie