căutare
min. 3 caractere

DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale temporar vacante de mai jos

 

 

 1. Structura în care se află, numărul şi denumirea posturilor:
 1. Centrul de coordonare Baraolt:
 • 1 asistent social principal, nivel studii superioare,
 • 1 muncitor calificat (întreţinere), treapta I, nivel studii medii/generale,
 1. Centrul de plasament “Borosnyay Kamilla” Târgu Secuiesc:
 • 1 psiholog practicant, nivel studii superioare,
 1. Centrul de zi pentru copilul abuzat, neglijat Târgu Secuiesc:
 • 1 educator, nivel studii superioare.

 

 1. Dosarul  de concurs va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar;
 • certificat/adeverinţă de integritate comportamentală (se va solicita de la Poliţie / biroul de cazier judiciar);
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • curriculum vitae.

 

 1. Condiţiile generale de participare la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant sunt cele prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Condiţiile specifice  de participare la concurs:

 

 

-pentru asistent social principal, nivel studii superioare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială;
 • vechime în specialitatea studiilor necesară – minimum 6 ani şi 6 luni;

 

-pentru muncitor calificat (întreţinere), treapta I, nivel studii medii/generale;

 • studii liceale sau generale, după caz, curs de calificare, absolvite cu diplomă de calificarea în una din meseriile: lăcătuş mecanic, instalator sanitar, tâmplar, electrician sau dulgher;
 • vechime în specialitatea studiilor şi/sau vechime în funcţie necesară – minimum 6 ani şi 6 luni;
 • permis de conducere  categoria B;

 

     -pentru psiholog practicant, nivel studii superioare:

 • studii universitare  de licenţă absolvite cu diplomă sau echivalentă în domeniul psihologie;
 • vechime în specialitatea studiilor necesară – minimum 6 luni;

 

 

-pentru educator, nivel studii superioare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu ştiinţe sociale sau umaniste, cu certificat de absolvire a modulului pedagogic;

 

Condiţie specială de angajarea: la prezentarea la post, în vederea angajării, pe posturile de educator, asistent social sau psiholog - candidaţii declaraţi admişi pe listele finale ale concursului,  vor prezenta în mod obligatoriu o adeverinţă de examinare psihiatrică, conform art. 151 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, din care să reisă că este apt pentru a intra în contact cu copilul în vederea exercitării profesiei.

 

4.  Concursul va avea loc pe data de  29.01.2020, ora 900 – proba scrisă şi pe data de 03.02.2020, ora 900 - proba interviu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna(Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr.8/A).

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 14.01.2020 – 20.01.2020, între orele 800 – 1600. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

 

      5. CALENDARUL  de desfăşurare a concursului:  

 

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1

Înscrierea candidaţilor

14.01.2020 – 20.01.2020

2

Selectarea dosarelor de concurs

21.01.2020 – 22.01.2020

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

23.01.2020

4

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

27.01.2020

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs;  listelor nominale ale candidaţilor admişi

28.01.2020

6

Prima probă a concursului- proba scrisă şi afişarea rezultatelor la proba scrisă

29.01.2020

7

Contestarea rezultatelor probei scrise

30.01.2020

8

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

31.01.2020

9

A doua probă a concursului – interviul şi afişarea rezultatelor la interviu

03.02.2020

10

Contestarea rezultatelor la interviu

04.02.2020

11

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului

05.02.2020

 

6. Bibliografia pentru concurs este cea prevăzută în Anexă

VASS Mária, Director General
UDREA Ion, Şef birou resurse umane

Bibliografie

 

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking