căutare
min. 3 caractere

DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de mai jos

  1. Denumirea funcţiei publice, structura în care se află şi condiţiile de participare la concurs:
  • inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Biroului de monitorizare, relaţii publice, coordonarea activitatii administraţiei publice locale, ONG-uri, incluziune socială, relaţii cu publicul, registratură (Id.362557);

cu următoarele condiţii de participare la concurs  şi de ocupare a  funcţiei publice:

- studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, într-unul din domeniile: ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relaţii intrenaţionale şi studii europene;

- condiţiile de ocupare a unei funcţii publice prevăzute la art. 465 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, menţionate mai jos în chenar.

Condiţiile de ocupare a unei funcţii publice prevăzute la art. 465 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi anume:

    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

    k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

  1. Concursul va avea loc în data de  12.03.2020, ora 9,00proba scrisă şi în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise  – interviul, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna din Mun. Sfântu Gheorghe, str. Presei nr. 8/A, jud. Covasna.

Dosarul de concurs se depune la Biroul resurse umane din Mun. Sfântu Gheorghe, str. Presei nr. 8/A, etaj 3, camera 38, în perioada 07.02.2020 – 26.02.2020, între orele 8,00 - 16,00.

Selecţia dosarelor va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Alte coordonate de contact pentru primirea dosarelor: tel/fax 0267 317464, email rosca_gabriella@protectiasociala.ro, persoana de contact – Roşca Gabriella,  inspector la Biroul resurse umane.

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi atribuţiile postului se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

  1. Atribuţiile postului  scos la concurs sunt cuprinse în Anexa 1.
  2. Bibliografia pentru concurs  este cea prevăzută în Anexa 2.

VASS Mária, Director General
BALÁZS Erika, 
Director General Adjunct 
UDREA Ion, Şef birou resurse umane

Bibliografie

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking