căutare
min. 3 caractere

DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de mai jos

 

 1. Structura în care se află, numărul şi denumirea posturilor:
 1. Centrul de coordonare Baraolt:
 • 1 şef centru, grad II, nivel studii superioare,
 • 0,5 post de medic, nivel studii superioare.
 1. Centrul de plasament “Borosnyay Kamilla” Târgu Secuiesc:
 • 1 educator, nivel studii superioare.
 1. Centrul de sprijin pentru tineri peste 18 ani Sfântu Gheorghe:
 • 1 psiholog practicant, nivel studii superioare,
 • 2 educatori, nivel studii medii/postliceale.
 1. Centrul de plasament nr. 6 Olteni:
 • 1 psiholog practicant, nivel studii superioare.

 

 1. Dosarul  de concurs va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar;
 • certificat/adeverinţă de integritate comportamentală (se va solicita de la Poliţie / biroul de cazier judiciar);
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • curriculum vitae.

 

 1. Condiţiile generale de participare la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant sunt cele prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Condiţiile specifice  de participare la concurs:

 

 - pentru şef centru, grad II, nivel studii superioare:

 • candidaţii(ul) pentru ocuparea funcţiei trebuie sa fie absolvenţi de studii universitare  de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale,

 sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale;

 

- pentru medic, nivel studii superioare:

 • medic, confirmat în una din specialităţile: medicină pediatrică, medicină generală, medicină internă, medicină de familie, recuperare, etc.;

 

- pentru educator, nivel studii superioare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respective studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu ştiinţe sociale sau umaniste, cu specializare în pedagogie;

 

- pentru psiholog practicant, nivel studii superioare:

 • studii universitare  de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie;
 • vechime în specialitatea studiilor necesară – minimum 6 luni;

 

- pentru educator, nivel studii  medii/postliceale:

 • studii liceale şi/sau postliceale absolvite cu diplomă,

 

Condiţie specială de angajarea: la prezentarea la post, în vederea angajării, pe posturile de  şef centru, educator şi psiholog - candidaţii declaraţi admişi pe listele finale ale concursului,  vor prezenta în mod obligatoriu o adeverinţă de examinare psihiatrică, conform art. 151 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, din care să reisă că este apt pentru a intra în contact cu copilul în vederea exercitării profesiei.

 

4.  Concursul va avea loc pe data de  29.01.2020, ora 900proba scrisă şi pe data de 03.02.2010, ora 900 - proba interviu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna(Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr.8/A).

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 07.01.2020 – 20.01.2020, între orele 800 – 1600. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

 

      5. CALENDARUL  de desfăşurare a concursului:  

 

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1

Înscrierea candidaţilor

07.01.2020 – 20.01.2020

2

Selectarea dosarelor de concurs

21.01.2020 – 22.01.2020

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

23.01.2020

4

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

27.01.2020

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs;  listelor nominale ale candidaţilor admişi

28.01.2020

6

Prima probă a concursului- proba scrisă şi afişarea rezultatelor la proba scrisă

29.01.2020

7

Contestarea rezultatelor probei scrise

30.01.2020

8

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

31.01.2020

9

A doua probă a concursului – interviul şi afişarea rezultatelor la interviu

03.02.2020

10

Contestarea rezultatelor la interviu

04.02.2020

11

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului

05.02.2020

6. Bibliografia pentru concurs este cea prevăzută în Anexă

VASS Mária, Director General
BALÁZS Erika, Director General Adjunct
UDREA Ion, Şef birou resurse umane

​Bibliografie

 

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking