căutare
min. 3 caractere

DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale temporar vacante de mai jos

 

 1. Structura în care se află, numărul şi denumirea posturilor:
 1. Casa familială Baraolt:
 • 1 educator, nivel studii superioare,
 1. Centrul de integrare prin terapie ocupaţională Tg. Secuiesc:
 • 1 educator, nivel studii postliceale/medii,
 1. Centrul de coordonare Baraolt:
 • 1 asistent social principal, nivel studii superioare,
 • 1 muncitor calificat (întreţinere), treapta I, nivel studii medii/postliceale,
 1. Centrul de plasament “Borosnyay Kamilla” Târgu Secuiesc:
 • 1 psiholog practicant, nivel studii superioare,
 1. Centrul de reabilitare a copiilor cu handicap „Székely-Potsa” Chilieni:
 • 1 psiholog practicant, nivel studii superioare.
 1. Centrul de reabilitare Târgu Secuiesc:
 • 1 psihopedagog, nivel studii superioare.

 

 1. Dosarul  de concurs va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • curriculum vitae.

 

 1. Condiţiile generale de participare la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant sunt cele prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Condiţiile specifice  de participare la concurs:

 

-pentru educator, nivel studii superioare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respective studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu ştiinţe sociale sau umaniste, cu specializare în pedagogie;

 

-pentru educator, nivel studii medii/postliceale:

 • studii liceale şi/sau postliceale absolvite cu diplomă,
 • stare de sănătate corespunzătoare pentru a presta munca în tură continuă (de zi şi de noapte) sau în schimburi (de zi şi de noapte).

 

-pentru asistent social principal, nivel studii superioare:

 • studii universitare  de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială;
 • vechime în muncă în specialitatea studiilor necesară – minimum 6 ani şi 6 luni;

 

-pentru muncitor calificat (întreţinere), treapta I, nivel studii medii/postliceale:

 • studii liceale sau postliceale, după caz, curs de calificare, absolvite cu diplomă de calificarea în meseria lăcătuş mecanic întreţinere şi reparaţii universale;
 • vechime în muncă în specialitatea studiilor şi/sau vechime în funcţie – minimum 9 ani;
 • permis de conducere  categoria B;

 

     -pentru psiholog practicant, nivel studii superioare:

 • studii universitare  de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie;
 • vechime în muncă în specialitatea studiilor necesară – minimum 6 luni;

 

-pentru psihopedagog, nivel studii superioare:

 • studii universitare  de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihopedagogie specială;

 

Condiţie specială de angajarea: la prezentarea la post, în vederea angajării, pe posturile de educator, asistent social, psiholog, psihopedagog - candidaţii declaraţi admişi pe listele finale ale concursului,  vor prezenta în mod obligatoriu o adeverinţă de examinare psihiatrică, conform art. 151 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, din care să reisă că este apt pentru a intra în contact cu copilul în vederea exercitării profesiei.

 

4.  Concursul va avea loc pe data de  24.10.2019, ora 900proba scrisă şi pe data de 29.10.2019, ora 900 - proba interviu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna(Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr.8/A).

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 10.10.2019 – 16.10.2019, între orele 800 – 1600. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

 

      5. CALENDARUL  de desfăşurare a concursului:  

 

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1

Înscrierea candidaţilor

10.10.2019 – 16.10.2019

2

Selectarea dosarelor de concurs

17.10.2019 – 18.10.2019

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

21.10.2019

4

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

22.10.2019

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs;  listelor nominale ale candidaţilor admişi

23.10.2019

6

Prima probă a concursului- proba scrisă şi afişarea rezultatelor la proba scrisă

24.10.2019

7

Contestarea rezultatelor probei scrise

25.10.2019

8

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

28.10.2019

9

A doua probă a concursului – interviul şi afişarea rezultatelor la interviu

29.10.2019

10

Contestarea rezultatelor la interviu

30.10.2019

11

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului

31.10.2019

6. Bibliografia pentru concurs este cea prevăzută în Anexă

VASS Mária, Director General
BALÁZS Erika, Director General Adjunct
UDREA Ion, Şef birou resurse umane

Bibliografie

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking