căutare
min. 3 caractere

Direcția Generală DGASPC Covasna - Legislație

 1. Ordin 25 / 2019
 2. Ordin 25 / 2019 Anexa 1
 3. Ordin 25 / 2019 Anexa 2
 4. Ordin 29 / 2019
 5. Ordin 29 / 2019 Anexa 1
 6. Ordin 82 / 2019
 7. Ordin 82 / 2019 Anexa 1
 8. Psihopedagogie speciala - Emil Verza, Editura Didactică și Pedagogică București, ediția 1995, Cap. IV - Caracteristicile funcțiilor și proceselor psihice la handicapurile de intel
 9. Bazele generale ale kinetoterapiei - Mârza-Dănilă Doina, Editura Alma Mater, Bacău, 2012
 10. Ordin 1101 din 2016 al Ministrului Sănătății
 11. Ordin 1410 din 2016 al Ministrului Sănătății
 12. Psihopedagogie speciala - Emil Verza, Editura Didactică și Pedagogică București, ediția 1995, Cap. 3 - Handicapurile de intelect
 13. Codul Muncii al României din 24/01/2003 Versiune actualizata la data de 01/04/2010
 14. Ordin 725 / 2002 Criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii
 15. Ordin 8 / 2003 Ghid metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilitati
 16. HG nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale
 17. Hotararea Guvernului nr. 679 din 12_06_2003 cu privire la obtinerea atestatului. Procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist
 18. Hotarâre nr. 1434 din 02/09/2004 - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 869 din 23/09/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului
 19. Lege 197 / 2012 Asigurarea calitatii în domeniul serviciilor sociale
 20. Hotarare 268 / 2007 Norme metodologice de aplicare alegii 448 2006 privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap
 21. Ordin 2299 / 2012 Privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a comisiei superioare de evaluare a persoanel
 22. Hotarare 925 / 2006 Pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
 23. Hotarare 1660 / 2006 Pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
 24. Ordin 24 / 2004 Standarde minime obligatorii pentru centrele de zi
 25. Hotarâre nr. 430/2008 din 16/04/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 339 din 01/05/2008
 26. Hotărâre nr. 1128/2007din 18/09/2007 privind indexarea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului
 27. Hotărâre nr. 886/2000 din 05/10/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice
 28. Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului – M.O. 872/24.09.2004
 29. Hotărârea Guvernului nr. 1438/2004 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi
 30. Lege contabilităţii nr. 82/1991 (r4)
 31. Lege nr. 188/1999 din 08/12/1999 privind Statutul funcţionarilor publici Versiune actualizata la data de 11/07/2010
 32. Lege nr. 272/2004 din 21/06/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului Versiune actualizata la data de 01/01/2009
 33. Lege nr. 307/2006 din 12/07/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 34. Lege nr. 319/2006 din 14/07/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
 35. Lege nr. 350/2005 din 02/12/2005 privind regimul finanarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitai nonprofit de interes general
 36. Lege nr. 448/2006 din 06/12/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Versiune actualizata la data de 01/01/2010
 37. Lege nr. 466 din 2004 privind Statutul asistentului social
 38. Lege nr. 47/2006 din 08/03/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială
 39. Lege nr. 477/2004 din 08/11/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
 40. Lege nr. 544/2001 din 12/10/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 41. Lege nr. 554/2004 din 02/12/2004 Legea contenciosului administrativ
 42. Lege nr. 7/2004 (r1) din 18/02/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 525 din 02/08/2007
 43. Legea 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice
 44. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, completată şi modificată
 45. Legea nr. 273/2004 privind_regimul_juridic_al_adoptiei
 46. Legea nr.18 din 27_09_1990 pentru_ratificarea_Conventieie_cu privire_la drepturile_copilului.
 47. Ordin nr. 162/2002 din 16/12/2002 pentru aprobarea Normelor privind desfăşurarea activităţii de informare şi consiliere pentru persoanele cu handicap
 48. Ordin nr. 1792/2002 din 24/12/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale publicat in MOF nr. 37 - 23/01/2003 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 37 din 23/01/2003
 49. Ordin nr. 1917/2005 din 12/12/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia
 50. Ordin nr. 246/2006 din 27/03/2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi pentru centrele rezidenţiale pentru persoanele vârstnice
 51. Ordin nr. 35 din 2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protectiei copilului la asistentul maternal profesionist si a ghidului metodologic de implementare
 52. Ordin nr. 383/2005 din 06/06/2005 pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale şi a modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori
 53. Standarde minime obligatorii privind serviciile destinate protecţiei copiilor străzii
 54. Standarde minime obligatorii pentru centrul maternal
 55. Standarde minime obligatorii privind serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă
 56. Standarde minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial
 57. Ordinul nr. 286/2006 - aprobarea normelor metodologice privind intocmirea planului de servicii si a normelor metodologice planului de servicii si a planului individualizat de protectie
 58. Standarde minime obligatorii privind managementul de caz
 59. Standarde minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat
 60. Standarde minime obligatorii pentru telefonul copilului, centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului
 61. Standarde minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi
 62. Standarde minime obligatorii privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie
 63. Standarde minime obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii
 64. Ordonanţă de urgenţă nr. 34/2006 din 19/04/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 65. Ordonanţă nr. 27/2002 din 30/01/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
 66. Ordonanţă nr. 68/2003 din 28/08/2003 privind serviciile sociale
 67. Ordin 2298/2012 din privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulteîn vederea încadrării în grad și tip de handicap
 68. Lege 292/2011 a asistenței sociale
 69. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 707/2000 privind stabilirea necesarului minim de substanțe nutritive pentru alimentația zilnică a copiilor din unitățiile de asistență socială
 70. Norma metodologică de aplicare a Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 350/18.04.2012
 71. HG 797 / 2017 Aprobarea regulament cadru de organizare si functionare a le serviciilor publice de asistenta sociala
 72. Lege 22 1969 Angajarea gestionarilor
 73. Ordin 27 / 2004 Pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati
 74. Ordin 2126 / 2014 Standarde minime de calitate
Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking