căutare
min. 3 caractere

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de mai jos

 1. Numărul şi  denumirea posturilor, structura în care se află:
 • 1 post de asistent medical, nivel studii – medii/postliceale, la Centrul de integrare prin terapie ocupaţională Târgu Secuiesc;
 • 1 post de educator, nivel studii – superioare, la Centrul de Primire în Regim de Urgenţă “Prinţ şi Cerşetor” Sfântu Gheorghe;
 • 1 post de educator, nivel studii – superioare, la Casa familială nr. 1 Sfântu Gheorghe;
 • 1post de educator, nivel studii – medii/postliceale, la Casa familială Szentkereszty Stephanie Târgu Secuiesc.

 

  2. Dosar de concurs va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 7. curriculum vitae.

 

3. Condiţiile generale de participre la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant sunt cele prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

   Condiţiile specifice  de participare la concurs:

 

-pentru asistent medical,  nivel studii – medii/postliceale:

 • studii liceale şi/sau postliceale absolvite cu diplomă;
 • vechime în muncă în specialitatea studiilor necesară – minim 6 luni;

 

-pentru educator, nivel studii – superioare:

 • studii universitare/superioare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu ştiinţe sociale sau umaniste, cu specializare în pedagogie;

 

- pentru educator, nivel studii - medii/postliceale:

 • studii liceale şi/sau postliceale absolvite cu diplomă;

 

Condiţie specială de angajarea: la prezentarea la post, în vederea angajării, pe posturile de educator - candidaţii declaraţi admişi pe listele finale ale concursului,  vor prezenta în mod obligatoriu o adeverinţă de examinare psihiatrică, conform art. 151 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, din care să reisă că este apt pentru a intra în contact cu copilul în vederea exercitării profesiei.

 

4.  Concursul va avea loc pe data de  26.06.2018, ora 900proba scrisă şi pe data de 29.06.2018, ora 900 - proba interviu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna(Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr.8/A).

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 05.06.2018 – 18.06.2018, între orele 800 – 1600. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

 

      5. CALENDARUL  de desfăşurare a concursului:  

 

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1

Înscrierea candidaţilor

05.06.2018 – 18.06.2018

2

Selectarea dosarelor de concurs

19.06.2018 – 20.06.2018

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

21.06.2018

4

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

22.06.2018

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs;  listelor nominale ale candidaţilor admişi

25.06.2018

6

Prima probă a concursului- proba scrisă şi afişarea rezultatelor la proba scrisă

26.06.2018

7

Contestarea rezultatelor probei scrise

27.06.2018

8

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

28.06.2018

9

A doua probă a concursului – interviul şi afişarea rezultatelor la interviu

29.06.2018

10

Contestarea rezultatelor la interviu

02.07.2018

11

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului

03.07.2018

6. Bibliografia pentru concurs este cea prevăzută în Anexă

VASS Mária, Director General
BALÁZS Erika, Director General Adjunct
UDREA Ion, Şef birou resurse umane

Bibliografie