căutare
min. 3 caractere

Serviciul de asistență maternală

Documente descărcabile

SCURT ISTORIC

La nivelul judeţului Covasna, activitatea de  asistenţă maternală a demarat în anul 1999 în baza unui Acord de Înţelegere nr. 608 din 10.02.1999, încheiat între Trustul Copiilor Europeni şi Consiliul Judeţean Covasna; cu aceeaşi dată se înfiinţează  sistemul de protecţie a copilului prin plasament la asistent maternal profesionist. Conform Hotărârii ConsiliuluI Judeţean Covasna nr. 26/1999 privind aprobarea sructurii de personal, activitatea de asistenţă maternală a desfăşurat activitatea în cadrul Biroului de tip familial, rezidenţial, regim de urgenţă a copilului.

Serviciul de Asistenţă Maternală a fost înfiinţat  în anul 2000 prin Hotărârea Consiliului Judeţan Covasna nr.6/29.02.2000

Serviciul de Asistenţă Maternală, îşi desfăşoară activitatea în subordonarea directă a Directorului General Adjunct pe probleme sociale.

MISIUNEA SERVICIULUI

Asigurarea protecţiei copilului care necesită stabilirea unei măsuri de protecţie ce impune creşterea, îngrijirea şi educarea copilului de către un asistent maternal profesionist, denumit în continuare asistent maternal profesionist; această protecţie include şi plasarea copilului în regim de urgenţă, plasarea copilului cu nevoi speciale ( de ex. copil cu deficienţă, copil abuzat, copil cu tulburări de comportament, copil cu HIV/SIDA) în vederea recuperării sale.

OBIECTIVUL GENERAL AL SERVICIULUI

Asigurarea unei climat familial la domiciliul unei persoane fizice sau familii, pentru copiii aflaţi în dificultate, în vederea favorizării creşterii şi dezvoltării lor, pregătirea reintegrării în familia biologică, prin acordarea de consiliere, sprijin atât familiei cât şi asistentului maternal.
Serviciul are un caracter specializat, în funcţie de nevoile şi de caracteristicile copiilor protejaţi.

PERSONALUL SERVICIULUI

1 – şef serviciu, cu studii socio-umane;
Personal de specialitate:

 • 10 – inspectori de specialitate cu atribuţii de asistenţă socială                                     
 • 2 – psiholog,
 • 1 – psihopedagog,
 • 1 – asistent social practicant
 • 191 - asistenţi maternali profesionişti

SERVICII OFERITE

 •  evaluarea în urma sesizării a nevoilor copilului;
 • revizuirea periodică a evaluării nevoilor copilului;
 • întocmirea şi revizuirea planului individualizat de protecţie pentru copil;
 • monitorizarea şi înregistrarea evoluţiilor înregistrate în implementarea planului individualizat de protecţie;
 • realizarea instruirii specifice a familiei extinse sau substitutive cu privire la nevoile copilului, înaintea plasării acestuia;
 • informarea în scris, înainte de mutarea copilului, a familiei extinse sau substitutive, referitor la drepturile şi obligaţiile legale ce îi revin cu privire la persoana copilului pe durata plasării;
 • întocmirea convenţiei de plasament, atunci când este cazul;
 • coordonarea activităţilor privind mutarea copilului în familia extinsă sau substitutivă;
 • organizarea, coordonarea şi monitorizarea activităţilor în care sunt implicaţi alţi specialişti, atunci când nevoile copilului impun aceste intervenţii;
 • menţinerea relaţiilor copilului cu familia naturală, cu excepţia situaţiei copilului adoptat, sau cu orice alte persoane relevante pentru viaţa acestuia;
 • evaluarea capacităţii solicitanţilor de a oferi îngrijire potrivită copilului separat temporar sau definitiv, de părinţii săi;
 • identificarea nevoilor de pregătire şi a potenţialului fiecărei familii care solicită ocrotirea unui copil separat, temporar sau definitiv de părinţii săi;
 • pregătirea solicitantului în funcţie de nevoile identificate ale acestuia;
 • întocmirea păstrarea şi actualizarea documentaţiei referitoare la situaţia copiilor care beneficiază de acest serviciu;
 • sprijinirea şi monitorizarea activităţii de creştere şi îngrijire a copilului şi asigurarea faptului că familiile sunt informate, acceptă, înţeleg şi acţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • organizarea procesului de potrivire a copilului cu familia extinsă sau substitutivă;
 • furnizarea de informaţii familiei extinse sau substitutive privind tipurile de sprijin disponibil;
 • furnizarea de informaţii privind procedurile ce vor fi urmate în cazul suspiciunilor de abuz, neglijare sau orice altă plângere împotriva familiei;
 • evaluarea, anual sau ori de câte ori este nevoie, a activităţii fiecărei familii, conform dispoziţiilor legale;

PERSOANA DE CONTACT

Kolumban Olga - Șef serviciu interimar  

DATE DE CONTACT

Tel./fax: 0267 – 314660;
Mobil: 0732-810820
Adresa: Sf. Gheorghe, Str. Presei Nr.8/A, Et. I, camera 18.

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

Luni, Marţi, Miercuri, Joi: 8.30. - 16.00; 
Vineri: 8.30 -13.30.

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking