căutare
min. 3 caractere

Anunt privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unei funcţii publice de execuţie în cadrul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna

În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (5) din Legea nr. 188 / 1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 149 alin. (1) – (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611 / 2008, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, anunţă ocupare prin transfer la cerere, a funcţiei publice de execuţie vacante de:

 • consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului contencios juridic.

Condiţii specifice pentru ocupare:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe juridice,

- condiţiile minime de vechime: 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

 Funcţionarii publici interesaţi, sunt rugaţi să depună, prin Biroul resurse umane, la Secretariatul direcţiei din Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr.8/A, jud. Covasna, în termen de 20 de zile de la data afişării, următoarele documente:

1.cerere de transfer la cerere,

2. curriculum vitae – tip EUROPASS,

3. copia actului de identitate,

4. copia diplomei de studii,

5. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor necesare funcției publice,

6. copie a actului administrativ din care să reiasă funcţia publică ocupată de candidat şi instituţia angajatoare (sau după caz, adeverinţă).

În situaţia în care sunt depuse mai multe cereri de transfer la cerere se va organiza un interviu, iar data, ora şi locul susţinerii acestuia, urmând a fi publicate pe site-ul DGASPC Cocasna  şi afişate la sediul instituţiei.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul resurse umane, telefon nr. 0267/317464.

 Data publicării/afişării : 18.10.2017.               

VASS Mária,
Director General

Bibliografie pentru ocuparea prin transfer la cerere a funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier juridic, clasa I, grad professional superior din cadrul Compartimentului contencios juridic

 • Constituţia României;
 • Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 (r1) privind codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 (r1) privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului.
 • Legea nr. 53/2003 (r1) privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 (r1) (*actualizată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

VASS Mária,
Director General

Întocmit,
Şef birou resurse umane,
Udrea Ion

Raise your hand against smacking
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual

Flash content

Get Adobe Flash player

Raise your hand against smacking