Cum puteți deveni persoană / familie adoptatoare?

Ce este adopția?

Adopția este operațiunea juridică prin care se creează legatura de filiație între adoptat și adoptator, precum și legături de rudenie între adoptat și rudele adoptatorului. Dincolo de această legatură de filiație, adopția este un proces extrem de complex care schimbă definitiv viața unei familii și a unui copil.

Adopția poate fi:

 • adopţie internă - adopţia în care atât adoptatorul sau familia adoptatoare, cât şi adoptatul au reşedinţa obişnuită în România;
 • adopţie internaţională - adopţia în care adoptatorul sau familia adoptatoare şi copilul, ce urmează să fie adoptat, au reşedinţa obişnuită în state diferite, iar, în urma încuviinţării adopţiei, copilul urmează să aibă aceeaşi reşedinţă obişnuită cu cea a adoptatorului.

Cine poate adopta?

Orice persoană/familie, care are domiciliu în România, este cu cel puțin 18 ani mai mare decât copilul adoptabil, nu sunt decăzute din drepturile părintești, nu suferă de boli cronice și psihice și handicapuri mentale și îndeplinesc garanții morale și materiale, poate adopta unul sau mai mulți copii.

Cine nu poate adopta?

 • Persoana care a fost condamnată definitiv pentru o infracţiune contra persoanei sau contra familiei, săvârşită cu intenţie, precum şi pentru infracţiunea de trafic de persoane sau trafic şi consum ilicit de droguri;
 • Persoana ori familia al cărui copil, beneficiază de o măsură de protecţie specială sau care este decăzută din drepturile părinteşti;
 • Persoanele care doresc să adopte singure, ai căror soţi sunt bolnavi psihic sau au un handicap mintal.

Cererea de evaluare pentru obținerea atestatului de persoană/familie aptă să adopte un copil, se depune la DGASPC-ul din judetul de domiciliu. La această cerere se adaugă și, documentele necesare pentru obținerea atestatului de persoană/familie aptă să adopte, după cum urmează:

 • Copie de pe buletinul/cartea de identitate, permisul de şedere pe termen lung sau după caz, cartea de rezidenţă permanentă soţ – soţie;
 • Declaraţie autentică pe proprie răspundere, soţ –soţie dată în faţa notarului public, cu privire la locuirea efectivă şi continuă pe teritoriul României în ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absenţe temporare care cumulat depăşesc 3 luni;
 • Copie legalizată de pe certificatele de naştere soţ – soţie;
 • Copie legalizată de pe certificatul de căsătorie;
 • Hotărâre de divorţ (dacă este cazul);
 • Certificate de cazier judiciar;
 • Adeverinţe de venit sau alte documente care atestă veniturile solicitantului/solicitanţilor;
 • Copie legalizată de pe titlul de proprietate sau alt titlu care să ateste dreptul de folosinţă a locuinţei;
 • Certificat/adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate şi eventuale boli cronice, însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice - de la medicul psihiatru;
 • Două caracterizări de la ultimul loc de muncă, pentru fiecare membru al cuplului conjugal;
 • Declaraţia soţului care nu se asociază la cererea de adopţie cu indicarea expresă a motivelor neasocierii;
 • Declaraţie autentică pe proprie răspundere, soţ –soţie dată în faţa notarului public, din care să rezulte că solicitantul/solicitanţii nu sunt decăzuţi din drepturile părinteşti, precum şi referitor la faptul că nu au copil/copii în sistemul de protecţie specială;
 • Certificate de cazier judiciar al persoanelor cu care locuieşte solicitantul/solicitanţii;
 • Certificat/adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate a celorlalte persoane cu care locuieşte solicitantul/solicitanţii, cu menţionarea eventualelor boli cronice, însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice - de la medicul psihiatru;
 • Declaraţie privind motivaţia de a adopta şi aşteptările familiei/persoanei în legătură cu vârsta, sexul, situaţia psiho-socio-medicală a copilului pe care aţi dori să îl adoptaţi;
 • Pentru soluţionarea cererii de evaluare pot fi solicitate orice alte documente şi informaţii considerate relevante.

Etapele adopţiei interne:

 • Evaluarea psiho-socială a persoanei/familiei, în vederea obținerii atestatului;
 • Obținerea atestatului de persoană/familie, aptă să adopte;
 • Potrivirea teoretică și practică între copilul adoptabil, și persoana/familia potențial adoptatoare;
 • Încredințarea copilului în vederea adopției;
 • Încuviințarea adopției;
 • Monitorizarea post-adopție

Persoanele/familiile care doresc să adopte, se pot adresa pentru o informare prealabilă, privind procedura de adopție, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, cu sediul în Sfântu Gheorghe, Str. Presei, nr.8/A, jud, Covasna, Compartimentul Adopții și Postadopții, camera 42, telefon 0267 314 660/interior 141.