Cum puteți obține certificatul de încadrare într-un grad de handicap?

Cine efectuează încadrarea în grad de handicap?

Încadrarea în grad și tip de handicap a adulților se face de către comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Informațiile privind modalitatea de încadrare în grad de handicap se obțin de la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap (S.E.C.P.A.H.) din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului situat în municipiul Sf. Gheorghe, str. Presei nr.8/A, jud. Covasna, de către orice persoana fizică sau juridică interesată.

Programul cu publicul al Serviciului de Evaluare Complexă al Persoanelor Adulte cu Handicap este de luni până vineri între orele 9.00 - 13.00.

S.E.C.P.A.H înmânează fiecărui solicitant toate formularele tipizate ce urmează a fi completate în vederea întocmirii dosarului.

Care sunt documentele necesare în vederea Evaluării Complexe ?

  1. Cerere tip de evaluare complexă
  2. Copie după documentele de identitate în 2 exemplare și în original
  3. Documente medicale (referatul medicului specialist, scrisoare medicală-tip de la medicul de familie numai la caz nou sau la persoanele nedeplasabile), alte investigații paraclinice solicitate de Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap
  4. Anchetă socială potrivit modelului cadru eliberată se Serviciul specializat din cadrul Primăriei în a cărei rază își are domiciliul sau reședința persoana care solicită încadrarea în grad
  5. Copie după ultimul talon de pensie, decizia de pensionare în cazul în care este vorba despre pensia de limită de vârstă, decizia de invaliditate sau pensia de urmaș
  6. Adeverință de salariat dacă este cazul
  7. Adeverință de la Administrația Finanțelor Publice, pentru cei care nu realizează venituri
  8. Decizia medicală asupra capacității de muncă.

Unde se poate depune dosarul?

Dosarul se depune de către persoana solicitantă sau reprezentatul legal al acesteia, la Registratura Primăriei de domiciliu sau reședință, sau la registratura D.G.A.S.P.C Covasna.

În cazul reevaluarii cazului, dosarul se depune cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de încadrare în grad și tip de handicap la S.E.C.P.A.H.

Evaluarea unui caz nou se face în termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii și a documentelor la S.E.C.P.A.H, care îl verifică și analizează.

În cazul în care dosarul este complet cu toate documentele solicitate, se va întocmii Raportul de Evaluare Complexă cu propunerea de încadrare într-un grad și tip de handicap și se va comunica persoanei în cauză, data la care aceasta urmează a se prezente în vederea evaluarii/reevaluarii. În cazul unui dosar incomplet, se solicită completarea cu documentele care mai sunt necesare.

În cazul persoanelor nedeplasabile, evaluarea complexă se va efectua de către echipa mobilă alcătuită din medic, asistent social și psiholog, la domiciliul sau reședința persoanei în cauză, în baza documentelor medicale și a anchetei sociale.

Certificatul de încadrare în grad și tip de handicap, programul individual de integrare și reabilitare socială, certificatul de orientare profesională, precum și măsurile de protecție socială (după caz), măsurile comisiei privind asistentul personal profesionist, se comunică prin poștă, cu confirmare de primire persoanei cu handicap sau după caz, reprezentantului legal al acestuia de către Secretariatul Comisiei de Evaluare.