DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar vacante de mai jos

Joi, 7.09.2023 09:00

postul se încadrează în categoria de ”posturi unice” în înțelesulprevederile art. IV alin. (1) lit. b), alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2023)

 1. Structura în care se află, numărul şi denumirea posturilor:
 2. Complexul de servicii comunitare Baraolt :
 • 1 psiholog practicant, nivel studii superioare;
 1. Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 • copia actului de identitate;
 • copia certificatului de căsătorie;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • certificat de cazier judiciar ;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • certificate de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art.1 alin. (2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor
 • curriculum vitae.
 1. Condiţiile generale de participare la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant sunt cele prevăzute de art. 15 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 1336/2022

Condiţiile specifice de participare la concurs:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul

psihologie;

 • vechime în specialitate studiilor necesare exercitării funcției: minimum 6 luni;

Condiţie specia: la prezentarea la post în vederea angajării, candidatuldeclarat “admis “ pentru postul de pisholog practicant va prezenta în mod obligatoriu o adeverinţă de examinare psihiatrică, conform art. 151 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, din care să reiasă că este apt pentru a intra în contact cu copilul în vederea exercitării profesiei.

 1. Concursul va avea loc în data de 07.09.2023, ora 900proba scrisă, iar în data de 12.09.2023, ora 900 - proba interviu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna(Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr.8/A).

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 24.08.2023 – 30.08.2023, de luni până joi între orele 800 – 1500, iar vineri între orele 800 – 1300 . Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

 1. CALENDARUL de desfăşurare a concursului:

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1

Înscrierea candidaţilor

24.08.2023 - 30.08.2023

2

Selectarea dosarelor de concurs

31.08.2023

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

01.09.2023

4

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

04.09.2023

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs; listele nominale cu candidați admişi

05.09.2023

6

Prima probă a concursului- proba scrisă şi afişarea rezultatelor la proba scrisă

07.09.2023

7

Contestarea rezultatelor probei scrise

08.09.2023

8

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

11.09.2023

9

A doua probă a concursului – interviul şi afişarea rezultatelor la interviu

12.09.2023

10

Contestarea rezultatelor la interviu

13.09.2023

11

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului

14.09.2023

VASS Mária, director general
UDREA Ion, șef birou resurse umane

Bibliografie