DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de mai jos

Marți, 27.10.2020 09:00

1. Structura în care se află, numărul şi denumirea posturilor:

a) Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Târgu Secuiesc:

- 1 bucătar, nivel studii medii/generale;

b) Centrul de plasament “Borosnyay Kamilla” Târgu Secuiesc:

- 1 educator, nivel studii medii/postliceale;

c) Casa familială Lunga:

- 1 educator, nivel studii medii/postliceale,

d) Centrul de plasament nr. 6 Olteni:

- 1 muncitor calificat(întreţinere), nivel studii medii/generale.

2. Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

Ø cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;

Ø copia actului de identitate;

Ø copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;

Ø carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

Ø cazierul judiciar;

Ø certificat/adeverinţă de integritate comportamentală (se va solicita de la Poliţie / biroul de cazier judiciar);

Ø adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

Ø curriculum vitae.

3. Condiţiile generale de participare la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant sunt cele prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

- pentru bucătar, nivel studii medii/generale:

o studii liceale de specialitate sau gimnaziale plus curs de calificare, absolvite cu diplomă/certificat/adeverinţă de calificare în meseria de bucătar;

- pentru educator, nivel studii medii/postliceale:

o studii liceale/sau postliceale absolvite cu diplomă,

o disponibilitate de lucru noaptea și în zilele de sâmbătă/duminică sau sărbătoare legală;

- pentru muncitor calificat(întreţinere), nivel studii medii/generale:

o studii liceale de specialitate sau gimnaziale plus curs de calificare, absolvite cu diplomă/certificat/adeverinţă de calificare în una din meseriile: lăcătuş mecanic, instalator sanitar, tâmplar, electrician, zidar sau dulgher;

o vechime în specialitatea studiilor şi/sau vechime în funcţie necesară – minimum 3 ani şi 6 luni.

Condiţie specială de angajarea: la prezentarea la post, în vederea angajării, pe posturile de educator - candidaţii declaraţi admişi pe listele finale ale concursului vor prezenta în mod obligatoriu o adeverinţă de examinare psihiatrică, conform art. 151 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, din care să reiasă că este apt pentru a intra în contact cu copilul în vederea exercitării profesiei.

4. Concursul va avea loc pe data de 27.10.2020, ora 900proba scrisă, iar pe data de 30.10.2020, ora 900 - proba interviu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna(Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr.8/A).

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 06.10.2020 – 19.10.2020, de luni până joi între orele 800 – 1500, iar vinerea între orele 800 – 1300 . Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

5. CALENDARUL de desfăşurare a concursului:

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1

Înscrierea candidaţilor

06.10.2020 – 19.10.2020

2

Selectarea dosarelor de concurs

20.10.2020 – 21.10.2020

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

22.10.2020

4

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

23.10.2020

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs; listelor nominale ale candidaţilor admişi

26.10.2020

6

Prima probă a concursului- proba scrisă şi afişarea rezultatelor la proba scrisă

27.10.2020

7

Contestarea rezultatelor probei scrise

28.10.2020

8

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

29.10.2020

9

A doua probă a concursului – interviul şi afişarea rezultatelor la interviu

30.10.2020

10

Contestarea rezultatelor la interviu

02.11.2020

11

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului

03.11.2020

VASS Mária, director general
BALÁZS Erika, director general adjunct
UDREA Ion, șef birou resurse umane

Bibliografie