DGASPC Covasna organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public

Marți, 28.11.2023 09:00

Funcţiile publice de execuţie propuse promovării:

 • inspector, clasa I, grad profesional principal, în inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Biroului de monitorizare, relaţii publice, coordonarea activitatii administraţiei publice locale, ONG- uri, incluziune socială, relații cu publicul, registratură (Id 362596);
 • inspector, clasa I, grad profesional asistent, în inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului management de caz pentru copilul aflat în plasament la o familie/persoană sau centru rezidențial (Id 362533);
 • inspector, clasa I, grad profesional asistent, în inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului management de caz pentru copilul aflat în plasament la o familie/persoană sau centru rezidențial (Id 362564);
 • inspector, clasa I, grad profesional asistent, în inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului de intervenţie în regim de urgenţă, telefonul pentru cazurile de urgenţă, violenţa domestică (Id 540268);
 • inspector, clasa I, grad profesional principal, în inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului de evidenţă şi acordare beneficii sociale şi relaţii cu publicul (Id 362591);
 • inspector, clasa I, grad profesional asistent, în inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Serviciului economic, finanţe, contabilitate (Id 409762).

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor profesionale individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Examenul de promovare va consta din o probă scrisă, care va avea loc în data de 28.11.2023, ora 9,00 și o probă de interviu - organizată într-un termen de max. 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul DGASPC Covasna (Mun.Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr. 8/A).

Punctajul minim de promovare pentru fiecare probă este de 50 puncte.

Dosarul de înscriere la concurs se poate depune în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ la sediul DGASPC Covasna şi conţine obligatoriu:

 1. adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 3. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3.

Data afişării:29.10.2023.

VASS Mária, vezérigazgató
BALÁZS Erika, vezérigazgató helyettes
UDREA Ion, humánerőforrás irodavezető

Bibliografie