DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de mai jos

Marți, 20.07.2021 09:00
 1. Structura în care se află, numărul şi denumirea posturilor:
 1. Centrul de coordonare Baraolt:
 • 0,5 post de medic, nivel studii superioare;
 1. Casa familială nr. 2 Întorsura Buzăului:
 • 1 educator, nivel studii superioare,
 • 4 educatori, nivel studii medii/postliceale;
 1. Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Târgu Secuiesc:
 • 1 asistent social debutant, nivel studii superioare;
 1. Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Sfântu Gheorghe:
 • 1 psihopedagog, nivel studii superioare.
 1. Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • curriculum vitae.

Notă: La depunerea dosarului de concurs candidatul va da în scris un “Consimţământ expres “ în baza căruia instituţia va solicita Inspectoratului Judeţean de Poliţie efectuarea de verificări specifice şi transmiterea copiei/extrasului cu datele din Certificatul de Integritate Comportamentală/Cazierul judiciar, documente care vor completa dosarul de concurs al candidatului.

 1. Condiţiile generale de participare la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant sunt cele prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

-pentru medic, nivel studii superioare:

 • medic, confirmat în una din specialităţile: medicină pediatrică, medicină generală, medicină internă, medicină de familie, recuperare, etc.;

-pentru educator, nivel studii superioare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu ştiinţe sociale sau umaniste, cu certificat de absolvire a modulului pedagogic;
 • disponibilitate de lucru noaptea și în zilele de sâmbătă/duminică sau sărbătoare legală;

-pentru educator, nivel studii medii/postliceale:

 • studii liceale/sau postliceale absolvite cu diplomă,
 • disponibilitate de lucru noaptea și în zilele de sâmbătă/duminică sau sărbătoare legală;

-pentru asistent social debutant, nivel studii superioare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială;

- pentru psihopedagog, nivel studii superioare:

 • studii universitare/superioare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea psihopedagogie specială;

Condiţie specială de angajarea: la prezentarea la post, în vederea angajării, pe posturile de educator, psihopedagog - candidaţii declaraţi admişi pe listele finale ale concursului vor prezenta în mod obligatoriu o adeverinţă de examinare psihiatrică, conform art. 151 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, din care să reiasă că este apt pentru a intra în contact cu copilul în vederea exercitării profesiei.

 1. Concursul va avea loc în data de 20.07.2021, ora 900proba scrisă, iar în data de 23.07.2021, ora 900 - proba interviu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna(Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr.8/A).

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 29.06.2021 – 12.07.2021, de luni până joi între orele 800 – 1500, iar vinerea între orele 800 – 1300 . Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

 1. CALENDARUL de desfăşurare a concursului:

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1

Înscrierea candidaţilor

29.06.2021 – 12.07.2021

2

Selectarea dosarelor de concurs

13.07.2021 – 14.07.2021

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

15.07.2021

4

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

16.07.2021

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs; listelor nominale ale candidaţilor admişi

19.07.2021

6

Prima probă a concursului- proba scrisă şi afişarea rezultatelor la proba scrisă

20.07.2021

7

Contestarea rezultatelor probei scrise

21.07.2021

8

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

22.07.2021

9

A doua probă a concursului – interviul şi afişarea rezultatelor la interviu

23.07.2021

10

Contestarea rezultatelor la interviu

26.07.2021

11

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului

27.07.2021

VASS Mária, director general
BALÁZS Erika, director general adjunct
UDREA Ion, șef birou resurse umane

Bibliografie