DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de mai jos

Luni, 15.02.2021 09:00
 1. Structura în care se află, numărul şi denumirea posturilor:
 1. Centrul rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi Baraolt:
 • 1 educator, nivel studii medii/postliceale;
 1. Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Sfântu Gheorghe:
 • 1 educator, nivel studii medii/postliceale,
 • 1 psihopedagog, nivel studii superioare,
 • 1 logoped, nivel studii superioare.
 1. Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar;
 • certificat/adeverinţă de integritate comportamentală (se va solicita de la Poliţie / biroul de cazier judiciar);
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • curriculum vitae.
 1. Condiţiile generale de participare la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant sunt cele prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

- pentru educator, nivel studii medii/postliceale:

 • studii liceale/sau postliceale absolvite cu diplomă,
 • disponibilitate de lucru noaptea și în zilele de sâmbătă/duminică sau sărbătoare legală;

- pentru psihopedagog, nivel studii superioare:

 • studii universitare/superioare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea psihopedagogie specială;

-pentru logoped, nivel studii superioare:

 • studii universitare/superioare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe ale educaţiei şi/sau psihopedagogie specială.

Condiţie specială de angajarea: la prezentarea la post, în vederea angajării, pe posturile de educator, psihopedagog, logoped - candidaţii declaraţi admişi pe listele finale ale concursului vor prezenta în mod obligatoriu o adeverinţă de examinare psihiatrică, conform art. 151 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, din care să reiasă că este apt pentru a intra în contact cu copilul în vederea exercitării profesiei.

 1. Concursul va avea loc în data de 15.02.2021, ora 900proba scrisă, iar în data de 18.02.2021, ora 900 - proba interviu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna(Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr.8/A).

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 25.01.2021 – 05.02.2021, de luni până joi între orele 800 – 1500, iar vinerea între orele 800 – 1300 . Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

 1. CALENDARUL de desfăşurare a concursului:

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1

Înscrierea candidaţilor

25.01.2021 – 05.02.2021

2

Selectarea dosarelor de concurs

08.02.2021 – 09.02.2021

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

10.02.2021

4

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

11.02.2021

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs; listelor nominale ale candidaţilor admişi

12.02.2021

6

Prima probă a concursului- proba scrisă şi afişarea rezultatelor la proba scrisă

15.02.2021

7

Contestarea rezultatelor probei scrise

16.02.2021

8

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

17.02.2021

9

A doua probă a concursului – interviul şi afişarea rezultatelor la interviu

18.02.2021

10

Contestarea rezultatelor la interviu

19.02.2021

11

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului

22.02.2021

VASS Mária, director general
BALÁZS Erika, director general adjunct
UDREA Ion, șef birou resurse umane

Bibliografie