DGASPC Covasna organizează concurs concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de mai jos

Joi, 15.12.2022 09:00
 1. Structura în care se află, numărul şi denumirea posturilor:
 1. La Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii Sfântu Gheorghe:
 • 1 asistent social principal, nivel studii superioare;
 • 1 psiholog practicant, nivel studii superioare;
 1. La Centrul de coordonare ”Székely-Potsa” Chilieni:
 • 1 administrator, treaptă profesională I, nivel studii medii.
 1. La Centrul de primire în regim de urgență ”Prinț și Cerșetor” Sf.Gheorghe:

- 1 educator, nivel studii medii/postliceale

- 1 inspector de specialitate, nivel studii superioare

 1. La Casa familială nr. 2 Intorsura Buzăului:
 • 1 educator, nivel studii superioare;
 1. La Casa familială nr. 3 Târgu Secuiesc:
 • 1 educator, nivel studii medii/postliceale;
 1. Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 • copia actului de identitate;
 • copia certificatului de căsătorie;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • certificat de cazier judiciar ;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • certificate de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art.1 alin. (2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor
 • curriculum vitae.
 1. Condiţiile generale de participare la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant sunt cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 1336/2022

Condiţiile specifice de participare la concurs:

- pentru asistent social principal, nivel studii superioare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul

asistenţă socială;

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 6 ani și 6 luni;

- pentru psiholog practicant, nivel studii superioare :

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul

psihologie;

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 6 luni;

- pentru administrator, nivel studii medii:

 • studii liceale absolvite cu diplomă,
 • vechime în muncă/specialitate - minimum 3 ani,
 • permis de conducere, categoria B.

-pentru educator, nivel studii medii/postliceale:

 • studii liceale/postliceale absolvite cu diploma;
 • disponibilitate de lucru noaptea și în zilele de sâmbătă/duminică sau sărbătoare legală;

-pentru educator, nivel studii superioare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu ştiinţe sociale sau umaniste, cu certificat de absolvire a modulului pedagogic;

-pentru inspector de specialitate, grad debutant, nivel studii superioare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-un domeniu din cele ce urmează: psihologie, asistență socială, științe ale educației;

Condiţie specială de angajarea: la prezentarea la post, în vederea angajării, candidatuldeclarat “admis “ pentru postul de asistent social / psiholog practicant / educator, va prezenta în mod obligatoriu o adeverinţă de examinare psihiatrică, conform art. 151 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, din care să reiasă că este apt pentru a intra în contact cu copilul în vederea exercitării profesiei.

 1. Concursul va avea loc în data de 15.12.2022, ora 900proba scrisă, iar în data de 20.12.2022, ora 900 - proba interviu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna(Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr.8/A).

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 22.11.2022 – 07.12.2022, de luni până joi între orele 800 – 1500, iar vineri între orele 800 – 1300 . Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

 1. CALENDARUL de desfăşurare a concursului:

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1

Înscrierea candidaţilor

22.11.2022 – 07.12.2022

2

Selectarea dosarelor de concurs

08.12.2022 – 09.12.2022

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

12.12.2022

4

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

13.12.2022

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs; listelor nominale ale candidaţilor admişi

14.12.2022

6

Prima probă a concursului- proba scrisă şi afişarea rezultatelor la proba scrisă

15.12.2022

7

Contestarea rezultatelor probei scrise

16.12.2022

8

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

19.12.2022

9

A doua probă a concursului – interviul şi afişarea rezultatelor la interviu

20.12.2022

10

Contestarea rezultatelor la interviu

21.12.2022

11

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului

22.12.2022

VASS Mária, vezérigazgató
BALÁZS Erika, vezérigazgató helyettes
UDREA Ion, humánerőforrás irodavezető

Bibliografie