DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale temporar vacante de mai jos

Marți, 12.07.2022 09:00
 1. Structura în care se află, numărul şi denumirea posturilor:
 1. La Centrul rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi Baraolt:
 • 1 asistent medical, nivel studii medii/postliceale;
 1. La Centrul de recuperare pentru copilul cu dizabilități Întorsura Buzăului:
 • 1 asistent social practicant, nivel studii superioare;
 1. La Centrul de reabilitare a copiilor cu handicap"Székely-Potsa" : Centru de reabilitare Chilieni:
 • 1 educator, nivel studii medii/postliceale;
 1. La Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Sfântu Gheorghe:
 • 1 fiziokinetoterapeut, nivel studii superioare;
 1. La Centrul de primire în regim de urgenţă “Prinţ şi Cerşetor” Sfântu Gheorghe:
 • 1 educator, nivel studii medii/postliceale.
 1. Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • curriculum vitae.

Notă: La depunerea dosarului de concurs candidatul va da în scris un “Consimţământ expres “ în baza căruia instituţia va solicita Inspectoratului Judeţean de Poliţie efectuarea de verificări specifice şi transmiterea copiei/extrasului cu datele din Certificatul de Integritate Comportamentală/Cazierul judiciar, documente care vor completa dosarul de concurs al candidatului.

 1. Condiţiile generale de participare la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant sunt cele prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

- pentru asistent medical, nivel studii medii/postliceale:

 • studii liceale/sau postliceale absolvite cu diplomă,
 • disponibilitate de lucru noaptea și în zilele de sâmbătă/duminică sau sărbătoare legală;

-pentru asistent social practicant, nivel studii superioare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială;
 • vechime în specialitatea studiilor minimum 6 luni;

-pentru educator, nivel studii medii/postliceale:

 • studii liceale/postliceale absolvite cu diploma;

-pentru fiziokinetoterapeut, nivel studii superioare:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe medicale, cu specializare: balneofiziokinetoterapie și recuperare

Condiţie specială de angajarea: la prezentarea la post, în vederea angajării, candidatuldeclarat “admis “ pentru postul de educator / asistent medical / asistent social practicant / fiziokinetoterapeut va prezenta în mod obligatoriu o adeverinţă de examinare psihiatrică, conform art. 151 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, din care să reiasă că este apt pentru a intra în contact cu copilul în vederea exercitării profesiei.

 1. Concursul va avea loc în data de 12.07.2022, ora 900proba scrisă, iar în data de 15.07.2022, ora 900 - proba interviu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna(Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr.8/A).

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 28.06.2022 – 04.07.2022, de luni până joi între orele 800 – 1500, iar vineri între orele 800 – 1300 . Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

 1. CALENDARUL de desfăşurare a concursului:

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1

Înscrierea candidaţilor

28.06.2022 – 04.07.2022

2

Selectarea dosarelor de concurs

05.07.2022 – 06.07.2022

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

07.07.2022

4

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

08.07.2022

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs; listelor nominale ale candidaţilor admişi

11.07.2022

6

Prima probă a concursului- proba scrisă şi afişarea rezultatelor la proba scrisă

12.07.2022

7

Contestarea rezultatelor probei scrise

13.07.2022

8

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

14.07.2022

9

A doua probă a concursului – interviul şi afişarea rezultatelor la interviu

15.07.2022

10

Contestarea rezultatelor la interviu

18.07.2022

11

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului

19.07.2022

VASS Mária, director general
BALÁZS Erika, director general adjunct
UDREA Ion, șef birou resurse umane

Bibliografie