DGASPC Covasna organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiilor contractuale temporar vacante de mai jos

Luni, 17.06.2024 09:00

În baza prevederilor:

 • G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
 • VII alin.(3) din O.U.G. nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, […], care prevede faptul că pentru posturile care devin vacante în cursul anului 2024 nu sunt aplicabile prevederile art. VII alin. (1) din O.U.G. nr. 115/2023 (referitoare la suspendarea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante în anul 2024),

organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiilor contractuale temporar vacante de mai jos:

1. Structura în care se află, numărul şi denumirea posturilor:

 1. La Casa familială Lunga:
 • 1 post de educator, nivel studii medii/postliceale;

2. La Centrul de coordonare Târgu Secuiesc:

 • 1 post bucătar, nivel studii medii/generale;
 1. Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 • copia actului de identitate;
 • copia certificatului de căsătorie;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • certificat de cazier judiciar ;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • certificate de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art.1 alin. (2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor
 • curriculum vitae.

3. Condiţiile generale de participare la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant sunt cele prevăzute de art. 15 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 1336/2022

Condiţiile specifice de participare la concurs:

-pentru educator, nivel studii medii/postliceale:

 • studii liceale/postliceale absolvite cu diploma;
 • disponibilitate de lucru noaptea și în zilele de sâmbătă/duminică sau sărbătoare legală;

-pentru bucătar, nivel studii medii/generale:

 • studii liceale absolvite cu certificat/diplomă sau şcoală generală absolvită cu certificat (adeverinţă);
 • certificat sau diplomă de calificare în meseria de bucătar.

Condiţie specială de angajarea: la prezentarea la post, în vederea angajării, candidatuldeclarat “admis “ pentru postul de educator, va prezenta în mod obligatoriu o adeverinţă de examinare psihiatrică, conform art. 151 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, din care să reiasă că este apt pentru a intra în contact cu copilul în vederea exercitării profesiei.

4. Concursul va avea loc în data de 17.06.2024, ora 900proba scrisă, iar în data de 20.06.2024, ora 900 - proba interviu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna (Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr.8/A).

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 03.06.2024 – 07.06.2024, de luni până joi între orele 800 – 1500, iar vineri între orele 800 – 1300 . Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

5. CALENDARUL de desfăşurare a concursului:

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1

Înscrierea candidaţilor

03.06.2024 - 07.06.2024

2

Selectarea dosarelor de concurs

10.06.2024

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

11.06.2024

4

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

12.06.2024

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs; listele nominale cu candidați admişi

13.06.2024

6

Prima probă a concursului - proba scrisă şi afişarea rezultatelor la proba scrisă

17.06.2024

7

Contestarea rezultatelor probei scrise

18.06.2024

8

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

19.06.2024

9

A doua probă a concursului – interviul şi afişarea rezultatelor la interviu

20.06.2024

10

Contestarea rezultatelor la interviu

21.06.2024

11

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului

25.06.2024

6. Bibliografia pentru concurs este cea prevăzută în Anexă.

PAPP Adolf-József, Director General
Balázs Erika, Director General Adjunct
UDREA Ion, Şef Serviciu

Bibliografie