DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de mai jos

Joi, 16.03.2023 09:00
 1. Structura în care se află, numărul şi denumirea posturilor:
 1. La Centrul de coordonare ”Székely-Potsa” Chilieni:
 • 1 administrator, treaptă profesională I, nivel studii medii;
 1. La Centrul de primire în regim de urgență ”Prinț și Cerșetor” Sf.Gheorghe:

- 1 inspector de specialitate, grad debutant, nivel studii superioare

 1. La Casa familială nr. 2 Întorsura Buzăului:
 • 1 educator, nivel studii superioare;
 • 1 educator, nivel studii medii/postliceale;
 1. La Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Sfântu Gheorghe:
 • 1 psiholog practicant, nivel studii superioare;
 1. La centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Târgu Secuiesc:
 • 1 pedagog de recuperare, nivel studii medii/postliceale;
 1. La Centrul de coordonare Baraolt:
 • 0,5 medic (normă 4 ore/zi), nivel studii superioare.
 1. Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 • copia actului de identitate;
 • copia certificatului de căsătorie;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • certificat de cazier judiciar ;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • certificate de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art.1 alin. (2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor
 • curriculum vitae.
 1. Condiţiile generale de participare la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant sunt cele prevăzute de art. 15 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 1336/2022

Condiţiile specifice de participare la concurs:

- pentru administrator, nivel studii medii:

 • studii liceale absolvite cu diplomă,
 • vechime în muncă/specialitate - minimum 3 ani,
 • permis de conducere, categoria B.

-pentru inspector de specialitate, grad debutant, nivel studii superioare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-un domeniu din următoarele: psihologie, asistență socială sau științe ale educației;

-pentru educator, nivel studii medii/postliceale:

 • studii liceale/postliceale absolvite cu diploma;
 • disponibilitate de lucru noaptea și în zilele de sâmbătă/duminică sau sărbătoare legală;

-pentru educator, nivel studii superioare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu ştiinţe sociale sau umaniste, cu certificat de absolvire a modulului pedagogic;

- pentru psiholog practicant, nivel studii superioare :

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul

psihologie;

 • vechime în specialitate studiilor necesare exercitării funcției: minimum 6 luni;

-pentru pedagog de recuperare, nivel studii medii/postliceale:

 • studii liceale/sau postliceale absolvite cu diplomă,
 • disponibilitate de lucru noaptea și în zilele de sâmbătă/duminică sau sărbătoare legală;

-pentru medic, nivel studii superioare:

 • medic, confirmat în una din specialităţile: medicină pediatrică, medicină generală, medicină internă, medicină de familie;
 • vechime în specialitate: minimum 6 luni;

Condiţie specială de angajarea: la prezentarea la post, în vederea angajării, candidatuldeclarat “admis “ pentru postul de psiholog practicant / educator, va prezenta în mod obligatoriu o adeverinţă de examinare psihiatrică, conform art. 151 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, din care să reiasă că este apt pentru a intra în contact cu copilul în vederea exercitării profesiei.

 1. Concursul va avea loc în data de 16.03.2023, ora 900proba scrisă, iar în data de 21.03.2023, ora 900 - proba interviu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna(Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr.8/A).

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 23.02.2023 – 08.03.2023, de luni până joi între orele 800 – 1500, iar vineri între orele 800 – 1300 . Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

 1. CALENDARUL de desfăşurare a concursului:

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1

Înscrierea candidaţilor

23.02.2023 – 08.03.2023

2

Selectarea dosarelor de concurs

09.03.2023 – 10.03.2023

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

13.03.2023

4

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

14.03.2023

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs; listelor nominale ale candidaţilor admişi

15.03.2023

6

Prima probă a concursului- proba scrisă şi afişarea rezultatelor la proba scrisă

16.03.2023

7

Contestarea rezultatelor probei scrise

17.03.2023

8

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

20.03.2023

9

A doua probă a concursului – interviul şi afişarea rezultatelor la interviu

21.03.2023

10

Contestarea rezultatelor la interviu

22.03.2023

11

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului

23.03.2023

 1. 6. Bibliografia pentru concurs este cea prevăzută în Anexă.

VASS Mária, director general
BALÁZS Erika, director general adjunct
UDREA Ion, șef birou resurse umane

Bibliografie