DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale temporar vacante de mai jos

Marți, 20.10.2020 09:00

1. Structura în care se află, numărul şi denumirea posturilor:

a) Casa familială nr. 3 Sfântu Gheorghe:

- 1 educator, nivel studii superioare.

2. Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

Ø cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;

Ø copia actului de identitate;

Ø copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;

Ø carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

Ø cazierul judiciar;

Ø certificat/adeverinţă de integritate comportamentală (se va solicita de la Poliţie / biroul de cazier judiciar);

Ø adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

Ø curriculum vitae.

3. Condiţiile generale de participare la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant sunt cele prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

-pentru educator, nivel studii superioare:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu ştiinţe sociale sau umaniste, cu certificat de absolvire a modulului pedagogic;

Condiţie specială de angajarea: la prezentarea la post, în vederea angajării pe postul educator, candidatul declarat admis pe listele finale ale concursului, va prezenta în mod obligatoriu o adeverinţă de examinare psihiatrică, conform art. 151 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, din care să reisă că este apt pentru a intra în contact cu copilul în vederea exercitării profesiei.

4. Concursul va avea loc pe data de 20.10.2020, ora 900 – proba scrisă şi pe data de 23.10.2020, ora 900 - proba interviu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna(Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr.8/A).

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 06.10.2020 – 12.10.2020, de luni până joi între orele 800 – 1500, iar vinerea între orele 800 – 1300. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

5. CALENDARUL de desfăşurare a concursului:

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1

Înscrierea candidaţilor

06.10.2020 – 12.10.2020

2

Selectarea dosarelor de concurs

13.10.2020 – 14.10.2020

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

15.10.2020

4

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

16.10.2020

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs; listelor nominale ale candidaţilor admişi

19.10.2020

6

Prima probă a concursului- proba scrisă şi afişarea rezultatelor la proba scrisă

20.10.2020

7

Contestarea rezultatelor probei scrise

21.10.2020

8

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

22.10.2020

9

A doua probă a concursului – interviul şi afişarea rezultatelor la interviu

23.10.2020

10

Contestarea rezultatelor la interviu

26.10.2020

11

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului

27.10.2020

VASS Mária, director general
BALÁZS Erika, director general adjunct
UDREA Ion, șef birou resurse umane

Bibliografie