DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de mai jos

Luni, 11.04.2022 09:00
  1. Structura în care se află, numărul şi denumirea posturilor:
  1. La Centrul de coordonare Sfântu Gheorghe:
  • 1 asistent social debutant, nivel studii superioare;
  1. La Centrul de primire în regim de urgenţă “Prinţ şi Cerşetor” Sfântu Gheorghe:
  • 1 asistent social practicant, nivel studii superioare,;
  1. La Centrul de coordonare Baraolt:
  • 0,5 norma de medic, nivel studii superioare;
  1. La Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Târgu Secuiesc:
  • 1 psiholog stagiar, nivel studii superioare;
  1. La Centrul de plasament “Borosnyay Kamilla” Târgu Secuiesc:
  • 1 psiholog practicant, nivel studii superioare,
  1. La Casa familială nr. 2 Târgu Secuiesc:
  • 1 educator, nivel studii medii/postliceale.
  1. Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
  • copia actului de identitate;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • curriculum vitae.

  Notă: La depunerea dosarului de concurs candidatul va da în scris un “Consimţământ expres “ în baza căruia instituţia va solicita Inspectoratului Judeţean de Poliţie efectuarea de verificări specifice şi transmiterea copiei/extrasului cu datele din Certificatul de Integritate Comportamentală/Cazierul judiciar, documente care vor completa dosarul de concurs al candidatului.

  1. Condiţiile generale de participare la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant sunt cele prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  Condiţiile specifice de participare la concurs:

  -pentru asistent social debutant:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială;

  - pentru asistent social practicant:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 6 luni;

  -pentru medic, nivel studii superioare:

  • medic, confirmat în una din specialităţile: medicină pediatrică, medicină generală, medicină internă, medicină de familie, recuperare, etc.,
  • vechime în specialitate minimum 6 luni;

  -pentru psiholog stagiar, nivel studii superioare:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie;

  -pentru psiholog practicant, nivel studii superioare:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 6 luni;

  -pentru educator, nivel studii medii/postliceale:

  • studii liceale/postliceale absolvite cu diplomă,
  • disponibilitate de lucru noaptea și în zilele de sâmbătă/duminică sau sărbătoare legală;
  • vechime în muncă sau experienţă profesională în funcţia de educator – minimul 1 an.

  Condiţie specială de angajarea: la prezentarea la post, în vederea angajării, candidatul declarat “admis “pentru postul de asistent social/psiholog practicant/educator, va prezenta în mod obligatoriu o adeverinţă de examinare psihiatrică, conform art. 151 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, din care să reiasă că este apt pentru a intra în contact cu copilul în vederea exercitării profesiei.

  1. Concursul va avea loc în data de 06.04.2022, ora 900proba scrisă, iar în data de 11.04.2022, ora 900 - proba interviu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna(Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr.8/A).

  Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 16.03.2022 – 29.03.2022, de luni până joi între orele 800 – 1500, iar vineri între orele 800 – 1300 . Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464.

  Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

  1. CALENDARUL de desfăşurare a concursului:

  Nr. crt.

  Activitatea planificată

  Perioada de desfăşurare

  1

  Înscrierea candidaţilor

  16.03.2022 – 29.03.2022

  2

  Selectarea dosarelor de concurs

  30.03.2022 – 31.03.2022

  3

  Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

  01.04.2022

  4

  Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

  04.04.2022

  5

  Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs; listelor nominale ale candidaţilor admişi

  05.04.2022

  6

  Prima probă a concursului- proba scrisă şi afişarea rezultatelor la proba scrisă

  06.04.2022

  7

  Contestarea rezultatelor probei scrise

  07.04.2022

  8

  Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

  08.04.2022

  9

  A doua probă a concursului – interviul şi afişarea rezultatelor la interviu

  11.04.2022

  10

  Contestarea rezultatelor la interviu

  12.04.2022

  11

  Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului

  13.04.2022

VASS Mária, director general
BALÁZS Erika, director general adjunct
UDREA Ion, șef birou resurse umane

Bibliografie