DGASPC Covasna organizează concurs

Joi, 10.12.2020 09:00
 1. Structura în care se află, numărul şi denumirea posturilor:
 1. Casa familială Lunga:
 • 1 educator, nivel studii medii/postliceale;
 1. Casa familială Tinoasa:
 • 1 educator, nivel studii medii/postliceale,
 1. Casa familială Mereni:
 • 1 educator, nivel studii superioare.
 1. Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar;
 • certificat/adeverinţă de integritate comportamentală (se va solicita de la Poliţie / biroul de cazier judiciar);
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • curriculum vitae.
 1. Condiţiile generale de participare la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant sunt cele prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice  de participare la concurs:

- pentru educator, nivel studii  medii/postliceale:

 • studii liceale/sau postliceale absolvite cu diplomă,
 • disponibilitate de lucru noaptea și în zilele de sâmbătă/duminică sau sărbătoare legală;

- pentru educator, nivel studii  superioare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu ştiinţe sociale sau umaniste, cu certificat de absolvire a modulului pedagogic;
 • disponibilitate de lucru noaptea și în zilele de sâmbătă/duminică sau sărbătoare legală;

Condiţie specială de angajarea: la prezentarea la post, în vederea angajării, pe posturile de educator - candidaţii declaraţi admişi pe listele finale ale concursului vor prezenta în mod obligatoriu o adeverinţă de examinare psihiatrică, conform art. 151 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, din care să reiasă că este apt pentru a intra în contact cu copilul în vederea exercitării profesiei.

 1. Concursul va avea loc în data de 10.12.2020, ora 900proba scrisă, iar în data de 15.12.2020, ora 900 - proba interviu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna(Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr.8/A).

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 17.11.2020 – 02.12.2020, de luni până joi între orele 800 – 1500, iar vinerea între orele 800 – 1300 . Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

 1. CALENDARUL de desfăşurare a concursului:  

 

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1

Înscrierea candidaţilor

17.11.2020 – 02.12.2020

2

Selectarea dosarelor de concurs

03.12.2020 – 04.12.2020

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

07.12.2020

4

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

08.12.2020

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs;  listelor nominale ale candidaţilor admişi

09.12.2020

6

Prima probă a concursului- proba scrisă şi afişarea rezultatelor la proba scrisă

10.12.2020

7

Contestarea rezultatelor probei scrise

11.12.2020

8

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

14.12.2020

9

A doua probă a concursului – interviul şi afişarea rezultatelor la interviu

15.12.2020

10

Contestarea rezultatelor la interviu

16.12.2020

11

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului

17.12.2020

 1. 6. Bibliografia pentru concurs este cea prevăzută în Anexă.

VASS Mária, director general
BALÁZS Erika, director general adjunct
UDREA Ion, șef birou resurse umane

Bibliografie