DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei unice contractuale temporar vacante de mai jos

Joi, 22.06.2023 09:00
  1. Structura în care se află, numărul şi denumirea posturilor:
  2. Complexul de servicii comunitare Baraolt :
  • 1 psiholog practicant (post unic), nivel studii superioare;
  1. Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
  • copia actului de identitate;
  • copia certificatului de căsătorie;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • certificat de cazier judiciar ;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • certificate de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art.1 alin. (2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor
  • curriculum vitae.
  1. Condiţiile generale de participare la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant sunt cele prevăzute de art. 15 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 1336/2022

  Condiţiile specifice de participare la concurs:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul

  psihologie;

  • vechime în specialitate studiilor necesare exercitării funcției: minimum 6 luni;

  Condiţie specia: la prezentarea la post în vederea angajării, candidatuldeclarat “admis “ pentru postul de pisholog practicant va prezenta în mod obligatoriu o adeverinţă de examinare psihiatrică, conform art. 151 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, din care să reiasă că este apt pentru a intra în contact cu copilul în vederea exercitării profesiei.

  1. Concursul va avea loc în data de 22.06.2023, ora 900proba scrisă, iar în data de 27.06.2023, ora 900 - proba interviu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna(Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr.8/A).

  Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 09.06.2023 – 15.06.2023, de luni până joi între orele 800 – 1500, iar vineri între orele 800 – 1300 . Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464.

  Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

  1. CALENDARUL de desfăşurare a concursului:

  Nr. crt.

  Activitatea planificată

  Perioada de desfăşurare

  1

  Înscrierea candidaţilor

  09.06.2023 -15.06.2023

  2

  Selectarea dosarelor de concurs

  16.06.2023

  3

  Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

  19.06.2023

  4

  Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

  20.06.2023

  5

  Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs; listelor nominale ale candidaţilor admişi

  21.06.2023

  6

  Prima probă a concursului- proba scrisă şi afişarea rezultatelor la proba scrisă

  22.06.2023

  7

  Contestarea rezultatelor probei scrise

  23.06.2023

  8

  Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

  26.06.2023

  9

  A doua probă a concursului – interviul şi afişarea rezultatelor la interviu

  27.06.2023

  10

  Contestarea rezultatelor la interviu

  28.06.2023

  11

  Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului

  29.06.2023

  1. 6. Bibliografia pentru concurs este cea prevăzută în Anexă.

VASS Mária, director general
BALÁZS Erika, director general adjunct
UDREA Ion, șef birou resurse umane

Bibliografie