DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de mai jos

Joi, 16.06.2022 09:00
  1. Denumirea funcţiei publice, structura în care se află şi condiţiile de participare la concurs:
  • inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului management de caz pentru copilul aflat în plasament la o familie/persoană sau centru rezidențial (I.d. 362550);

  cu următoarele condiţii de participare la concurs şi de ocupare a funcţiei publice:

  - studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul asistență socială;

  - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;

  - condiţiile de ocupare a unei funcţii publice prevăzute la art. 465 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, menţionate mai jos în chenar.

  Condiţiile de ocupare a unei funcţii publice prevăzute la art. 465 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, şi anume:

  a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

  g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

  h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

  i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

  j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

  k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

  Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână

  1. Concursul va avea loc în data de 16.06.2022, ora 9,00proba scrisă şi în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise – interviul, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna din Mun. Sfântu Gheorghe, str. Presei nr. 8/A, jud. Covasna.

  Dosarul de concurs se depune la Biroul resurse umane din Mun. Sfântu Gheorghe, str. Presei nr. 8/A, etaj 3, camera 38, în perioada 19.05.-26.05.2022, de luni până joi între orele 800 – 1500, iar vinerea între orele 800 – 1300.

  Selecţia dosarelor va avea loc în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

  Alte coordonate de contact pentru primirea dosarelor: tel/fax 0267/317464, email rosca_gabriella@protectiasociala.ro, persoana de contact – Roşca Gabriella, inspector la Biroul resurse umane.

  Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi atribuţiile postului se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

  1. Atribuţiile postului scos la concurs sunt cuprinse în Anexa 1.
  1. Bibliografia pentru concurs este cea prevăzută în Anexa 2.

VASS Mária, director general
BALÁZS Erika, director general adjunct
UDREA Ion, șef birou resurse umane