DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de mai jos

Joi, 17.02.2022 09:00
 1. Structura în care se află, numărul şi denumirea posturilor:
 1. La Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Târgu Secuiesc:
 • 1 asistent medical, nivel studii medii/postliceale,
 • 1 terapeut ocupaţional, nivel studii superioare,
 • 1 psiholog stagiar, nivel studii superioare;
 1. La Centrul pentru viaţă independentă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Târgu Secuiesc:
 • 1 pedagog de recuperare, nivel studii medii/postliceale;
 1. La Centrul de plasament “Borosnyay Kamilla” Târgu Secuiesc:
 • 1 psiholog practicant, nivel studii superioare;
 1. Casa familială Lunga:
 • 1 educator, nivel studii medii/postliceale;
 1. Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • curriculum vitae.

Notă: La depunerea dosarului de concurs candidatul va da în scris un “Consimţământ expres “ în baza căruia instituţia va solicita Inspectoratului Judeţean de Poliţie efectuarea de verificări specifice şi transmiterea copiei/extrasului cu datele din Certificatul de Integritate Comportamentală/Cazierul judiciar, documente care vor completa dosarul de concurs al candidatului.

 1. Condiţiile generale de participare la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant sunt cele prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

-pentru asistent medical, nivel studii medii/postliceale:

 • studii liceale/sau postliceale absolvite cu diplomă,
 • disponibilitate de lucru noaptea și în zilele de sâmbătă/duminică sau sărbătoare legală;

-pentru terapeut ocupaţional, nivel studii superioare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu

ştiinţe sociale sau umaniste;

-pentru psiholog stagiar, nivel studii superioare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie;

-pentru pedagog de recuperare, nivel studii medii/postliceale:

 • studii liceale/postliceale absolvite cu diplomă,
 • disponibilitate de lucru noaptea și în zilele de sâmbătă/duminică sau sărbătoare legală;

-pentru educator, nivel studii medii/postliceale:

 • studii liceale/postliceale absolvite cu diplomă,
 • disponibilitate de lucru noaptea și în zilele de sâmbătă/duminică sau sărbătoare legală.

Condiţie specială de angajarea: la prezentarea la post, în vederea angajării, candidatul declarat “admis “pentru postul de educator, respectiv psiholog practicant, va prezenta în mod obligatoriu o adeverinţă de examinare psihiatrică, conform art. 151 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, din care să reiasă că este apt pentru a intra în contact cu copilul în vederea exercitării profesiei.

 1. Concursul va avea loc în data de 17.02.2022, ora 900proba scrisă, iar în data de 22.02.2022, ora 900 - proba interviu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna(Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr.8/A).

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 27.01.2022 – 09.02.2022, de luni până joi între orele 800 – 1500, iar vineri între orele 800 – 1300 . Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

 1. CALENDARUL de desfăşurare a concursului:

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1

Înscrierea candidaţilor

27.01.2022 – 09.02.2022

2

Selectarea dosarelor de concurs

10.02.2022 – 11.02.2022

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

14.02.2022

4

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

15.02.2022

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs; listelor nominale ale candidaţilor admişi

16.02.2022

6

Prima probă a concursului- proba scrisă şi afişarea rezultatelor la proba scrisă

17.02.2022

7

Contestarea rezultatelor probei scrise

18.02.2022

8

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

21.02.2022

9

A doua probă a concursului – interviul şi afişarea rezultatelor la interviu

22.02.2022

10

Contestarea rezultatelor la interviu

23.02.2022

11

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului

24.02.2022

VASS Mária, director general
UDREA Ion, șef birou resurse umane

Bibliografie