DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor (posturilor) contractuale vacante de mai jos

Joi, 14.09.2023 09:00

posturile intră în categoria de ”posturi unice” în înțelesulprevederile art. IV alin. (1) lit. b), alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2023)

 1. Structura în care se află, numărul şi denumirea posturilor:
 2. Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Târgu Secuiesc:
 • 1 coordonator personal de specialitate, grad I, nivel studii superioare;
 1. Centrul pentru viață independentă pentru persoane adulte cu dizabilități Târgu Secuiesc:
 • 1 coordonator personal de specialitate, grad I, nivel studii superioare;
 1. Casa familială Târgu Secuiesc:
 • 1 coordonator personal de specialitate, grad I, nivel studii superioare;
 1. Centrul de servicii de recuperare neuromotorie, de tip ambulatoriu, pentru persoane adulte cu dizabilităţi Târgu Secuiesc:
 • 1 asistent medical, nivel studii medii/postliceale;
 1. Centrul de plasament "Borosnyay Kamilla" Târgu Secuiesc:
 • 1 asistent medical, nivel studii medii/postliceale;
 1. Centrul de coordonare Baraolt:
 • 0,5 medic (norma 4 ore/zi), nivel studii superioare;
 1. Centrul de reabilitare Baraolt:
 • 1 psihopedagog, nivel studii superioare.
 1. Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 • copia actului de identitate;
 • copia certificatului de căsătorie;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • certificat de cazier judiciar ;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • certificate de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art.1 alin. (2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor
 • curriculum vitae.
 1. Condiţiile generale de participare la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant sunt cele prevăzute de art. 15 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 1336/2022

Condiţiile specifice de participare la concurs:

- pentru coordonator personal de specialitate, nivel studii superioare:

 • candidaţii pentru ocuparea funcţiei trebuie sa fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale,

sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale;

-pentru asistent medical, nivel studii medii/postliceale:

 • studii liceale sau postliceale absolvite cu diploma;

-pentru medic, nivel studii superioare:

 • medic, confirmat în una din specialităţile: medicină pediatrică, medicină generală, medicină internă, medicină de familie;
 • vechime în specialitate: minimum 6 luni;

-pentru psihopedagog, nivel studii superioare:

 • studii universitare/superioare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea psihopedagogie specială;

Condiţie specia: la prezentarea la post în vederea angajării, candidatuldeclarat “admis “ pentru postul de coordonator personal de specialitate /asistent medical(la C.P. ”Borosnayay Kamila” Tg. Secvuiesc) / psihopedagog va prezenta în mod obligatoriu o adeverinţă de examinare psihiatrică, conform art. 151 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, din care să reiasă că este apt pentru a intra în contact cu copilul în vederea exercitării profesiei.

 1. Concursul va avea loc în data de 14.09.2023, ora 900proba scrisă, iar în data de 19.09.2023, ora 900 - proba interviu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna(Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr.8/A).

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 24.08.2023 – 06.09.2023, de luni până joi între orele 800 – 1500, iar vineri între orele 800 – 1300 . Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de telefon: 0267 317464.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

 1. CALENDARUL de desfăşurare a concursului:

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1

Înscrierea candidaţilor

24.08.2023 - 06.09.2023

2

Selectarea dosarelor de concurs

07.09.2023 – 08.09.2023

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

11.09.2023

4

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

12.09.2023

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs; listelor nominale ale candidaţilor admişi

13.09.2023

6

Prima probă a concursului- proba scrisă şi afişarea rezultatelor la proba scrisă

14.09.2023

7

Contestarea rezultatelor probei scrise

15.09.2023

8

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

18.09.2023

9

A doua probă a concursului – interviul şi afişarea rezultatelor la interviu

19.09.2023

10

Contestarea rezultatelor la interviu

20.09.2023

11

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului

21.09.2023

VASS Mária, director general
UDREA Ion, șef birou resurse umane

Bibliografie