DGASPC Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de mai jos

Joi, 9.02.2023 09:00
  1. Denumirea funcţiei publice, structura în care se află şi condiţiile de participare la concurs:
  • consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Biroului de proiecte, programe, strategii, managementul calităţii serviciilor, acreditare, licenţiere, proceduri de lucru, cu următoarele condiţii de participare la concurs şi de ocupare a funcţiei publice:

- studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, într-unul

din domeniile care fac parte din domeniul fundamental : ştiinţe sociale;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;

- condiţiile de ocupare a unei funcţii publice prevăzute la art. 465 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, menţionate mai jos în chenar.

Condiţiile de ocupare a unei funcţii publice prevăzute la art. 465 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, şi anume:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, 40h/săptămână.

  1. Concursul va avea loc în data de 02.2023, ora 900 proba scrisă şi, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise – interviul, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna din Mun. Sfântu Gheorghe, str. Presei nr. 8/A, jud. Covasna.

Dosarul de concurs se depune la Biroul resurse umane din Mun. Sfântu Gheorghe, str. Presei nr. 8/A, etaj 3, camera 38, în perioada 25.01.2023 – 01.02.2023, de luni până joi între orele 800 – 1500, iar vineri între orele 800 – 1300.

Selecţia dosarelor va avea loc în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Alte coordonate de contact pentru primirea dosarelor: tel/fax 0267 317464, email rosca_gabriella@protectiasociala.ro, persoana de contact – Roșca Gabriella, inspector la Biroul resurse umane.

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi atribuţiile postului se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul DGASPC Covasna www.protectiasocialacv.ro.

VASS Mária, director general
BALÁZS Erika, director general adjunct
UDREA Ion, șef birou resurse umane

Atributiile postului si Bibliografie