DGASPC Covasna organizează concurs

Joi, 12.08.2021 10:00

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale organizează concurs pentru ocuparea a 23 de posturi vacante de natură contractuală de experţi judeţeni servicii sociale - asistenţi sociali (COD COR 263501), în afara organigramei, în cadrul Direcţiei Generale Planificare Bugetară şi Management Financiar - Unitatea de Implementare a proiectului „Crearea şi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale" cod SMIS122607, cu normă partială de 2 ore/zi, în judeţele Alba, Arad, Argeş, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Brăila, Călăraşi, Constanţa, Cluj, Covasna, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Mureş, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Tulcea, Vaslui, în data de 12 august 2021, ora 10.00 - proba scrisă şi în data de 18 august 2021, ora 10.00 - interviul

Concursul se desfăşoară în data de 12 august 2021 ora 10.00 - proba scrisă şi interviul în data de 18 august 2021, ora 10,00, la sediul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale din Bulevardul Magheru nr.31, sector 1, Municipiul Bucureşti.

Condiţiile de participare

Condiţiile genera(e:

La concurs pot participa persoanele care Indeplinesc condiţiile generale prevăzute de art.3 din Anexa la Regulamentul-cadru privind stabitirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte linnba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale,
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. Indeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice:

 1. Conditii de studii

studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă in domeniul asistenţei sociale; aviz de exercitare a profesiei de asistent social;

 1. Vechime in specialitatea studiilor

- vechime în specialitate studiilor: de 5 ani, în specialitatea studiilor (asistenţă socială)

Constituie avantaj experienţa în cadrul unei Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) sau unei Agenţii Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) (conform CV).

Dosarul de concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. formularul de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-1 facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal,

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la lit.e) candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs sau se poate descărca de pe site-ul ministerului la secţiunea organizare/concursuri.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării/afişării anunţului (în perioada 21 iulie - 3 august 2021, după următorul program: de luni până joi între orele 08.00 - 16.30 şi vineri între orele 08.00 - 14.00.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune personal sau prin mandatar, cu procură autentificată, la sediul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale din Str. Dem. I. Dobrescu nr.2-4, Sector 1 Bucureşti - Direcţia Resurse Umane, etaj 3, telefon 021/315.72.26 sau la adresa de e-mail: concurs.serviciicomunitare@mnnuncii.gov.ro.

Recomandări privind transmiterea dosarului de concurs prin serviciul electronic:

 • volumul total al documentelor ataşate dosarului de concurs să nu depăşească 15 MI3,
 • vor fi utilizate adrese de e-nnail la expeditor care nu sunt generate automat de aplicaţii sau site­uri web (cum ar fi cele generate de site-urile web de transfer fişiere în care se anunţă link-urile de descărcare a fişierelor);
 • nu se vor transmite ataşamente cu extensiile .exe, .com sau .lnk;
 • nu se vor transmite ataşamente parolate;
 • obligatoriu în subiectul mesajului se vor scrie:

- numele persoanei participante (ex.ION 10N);

- numele judeţutui pentru care concurează (ex.IASI);

 • în subiectul sau corpul mesajelor să nu fie link-uri către site-uri web;
 • documentele transmise prin transfer de fişiere online nu vor fi descărcate.

Modalitatea de desfăşurare a concursului

Concursul se desfăşoară în trei etape succesive după cum urmează:

 1. depunerea dosarelor de înscriere la concurs de către candidaţi, în perioada 21 iulie -3 august 2021
 2. selecţia dosarelor de înscriere, pe baza Indeplinirii condiţiitor generale şi specifice de participare la concurs, se va realiza în perioada 4 - 5 august 2021, astfel încât la data de 6 august 2021 se va afişa rezultatul la sediul şi pe site-ul ministerului, folosind sintagma "admis" sau "respins", însoţită de motivul respingerii dosarului, după caz;
 • Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun în maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la data şi ora afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
 • Comisia de soluţionare a contestaţiilor va afişa rezultatul final în termen de maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor,
 1. c) proba scrisă va avea loc în data de 12 august 2021, ora 10.00;
 • La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi "admis" la rezultatul final al selecţiei dosarelor;
 • Rezultatul probei „scrisă" va fi afişat la sediul şi pe site-ul ministerului, în data de 13 august 2021, cu precizarea punctajului obţinut şi a sintagmei „admis" sau „respins",
 1. d) interviul va avea loc în data de 18 august 2021, ora 10.00;

La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi "admis" la rezultatul final de la proba „scrisă";

Sunt declaraţi admişi la proba "scrisă" şi la "interviu" candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, din maximum 100 de puncte.

Rezultatele probelor de concurs vor fi afişate la sediul şi pe site-ul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu precizarea punctajului şi a sintagmei "admis" sau "respins", precum şi ora la care se afişează. După afişarea rezultatelor obţinute la proba „scrisă" şi „interviu", candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare (24 de ore) de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Contestaţiile se depun prin secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţillor, Direcţia Resurse Umane. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse atât la proba "scrisă" cât şi la "interviu" se face prin afişarea la sediul şi pe site-ut MMPS, în maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la data expirării termenului de contestaţie.

În cazul 1n care nu sunt depuse contestaţii la proba "scrisă", data şi ora programării susţinerii „interviului" pot fi modificate, la solicitarea candidaţilor consemnată în scris şi cu acordul comisiei de concurs.

Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

Se consideră "admis" la concurs, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Bibliografia

 1. Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordin comun al ministrului muncii şi justiţiei sociale, ministrului sănătăţii şi ministrului educaţiei naţionale nr.393/630/4236/2017 pentru aprobarea protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei

Anexe